صفحه ۴۷۸

9 - اولاد شوهر آن زن که شیر متعلق به آن شوهر است، هرچه پایین روند، اگرچه اولاد رضاعی او باشند.

10 - پدر و مادر شوهر آن زن که شیر متعلق به آن شوهر است، هرچه بالا روند.

11 - خواهر و برادر شوهری که شیر متعلق به اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند.

12 - عمو، عمه، دایی و خاله شوهری که شیر متعلق به اوست، هرچه بالا روند، اگرچه رضاعی باشند. همچنین افراد دیگری نیز به واسطه شیردادن محرم می‎شوند که در مسائل آینده بیان می‎شود.

مساله 2677- اگر زن کودکی را با شرایطی که می‎آید شیر دهد، پدر آن کودک نمی تواند با دخترهای آن زن و نیز بادخترهای شوهری که شیر متعلق به اوست ازدواج کند، بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد ننماید. ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که باآنان هم ازدواج نکند و نگاه محرمانه - یعنی نگاهی که انسان می‎تواند به محرمهای خود کند - نیز به آنان ننماید.

مساله 2678- اگر زنی بچه دختر خود را از شیر پدر آن دختر با شرایطی که می‎آید شیر دهد آن دخترکه مادر بچه است بر شوهرش حرام می‎شود، همچنین است اگر بچه ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ولی اگر بچه پسرخود را شیر دهد زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمی شود.

مساله 2679- اگر زن پدر دختری کودک شیرخوار شوهر آن دختر را از شیر پدر آن دختر شیر دهد آن دختر به شوهرش حرام می‎شود، خواه کودک از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد.

مساله 2680- پدر رضاعی کودک با خواهران نسبی کودک محرم نمی شوند، هرچند احتیاط مستحب آن است که باآنان ازدواج ننماید. و نیز اولاد و خویشان پدر رضاعی به خواهر و برادر آن کودک محرم نمی شوند.

مساله 2681- اگر زنی کودکی را شیر دهد به برادرهای آن کودک محرم نمی شود، همچنین فرزندان و خویشان آن زن به برادر و خواهر آن کودک محرم نمی شوند.

مساله 2682- اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و نزدیکی نماید دیگر نمی تواند آن دختر رابرای خود عقد کند، همچنین اگر با دختری ازدواج کند - هرچند نزدیکی

ناوبری کتاب