صفحه ۴۷۷

بهتر است دوباره آن را بخوانند، و اگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است.

2 - اگر پیش از نزدیکی مرتد شود - چه زن او یائسه باشد یا نباشد - عقد باطل می‎شود.

مساله 2672- کسی که از زنا به دنیا آمده اگر ازدواج کند و بچه ای از او به دنیا آید آن بچه حلال زاده است.

مساله 2673- اگر با زن بی شوهری که در عده نیست زنا کند می‎تواند با او ازدواج نماید، ولی احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند و پس از توبه او را عقد نماید. همچنین است بنابراحتیاط اگر شخص دیگری بخواهدآن زن را عقد نماید.

مساله 2674- اگر کسی با زن بی شوهری که در عده کسی نیست زنا کند و بعد او را عقد نماید و پس از مدتی بچه ای از آنان به دنیا آید، در صورتی که ندانند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچه حلال زاده است.

مساله 2675- هرگاه مرد در حال روزه ماه رمضان یا در حالی که همسرش حائض است با او نزدیکی نماید معصیت کرده، ولی اگر بچه ای از آنان به دنیا آید حلال زاده است و از آنان ارث می‎برد. همچنین است اگر همسرش نفساء باشدو پیش از پاک شدن با او نزدیکی نماید یا مستحاضه متوسطه یا کثیره باشد - که بنابراحتیاط واجب پیش از غسل کردن زن نزدیکی با او جایز نیست - همین حکم جاری می‎شود.

احکام شیردادن (رضاع)

مساله 2676- اگر زن بچه ای را با شرایطی که در مساله «2697» گفته می‎شود شیر دهد آن بچه به این افراد محرم می‎شود:

1 - خود زن، و او را "مادر رضاعی" می‎گویند.

2 - شوهر زن که شیر متعلق به اوست، و او را "پدر رضاعی" می‎گویند.

3 - پدر و مادر آن زن، هرچه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند.

4 - بچه هایی که از آن زن به دنیا آمده اند یا به دنیا می‎آیند.

5 - بچه های اولاد آن زن، هرچه پایین روند، چه از اولاد او به دنیا آمده یا اولاد او آن بچه ها را شیر داده باشند.

6 - خواهر و برادر آن زن، اگرچه رضاعی باشند، یعنی به واسطه شیرخوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند، به شرط اینکه شیر متعلق به یک مرد باشد.

7 - عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعی باشند، با شرط مذکور.

8 - دایی و خاله آن زن، اگرچه رضاعی باشند، با شرط مذکور.

ناوبری کتاب