صفحه ۴۷۶

موقت با آنان اشکال ندارد. زن مسلمان هم نمی تواند به عقد مرد کافر - حتی اهل کتاب - درآید.

چهاردهم - زنی که با او لعان کرده است:

مساله 2669- اگر مرد با زن خود نزد حاکم شرع لعان کند، آن زن بر آن مرد همیشه حرام می‎شود. و معنای لعان ونحوه آن در مساله «2806» و بعد از آن بیان خواهد شد.

مسائل متفرقه زناشویی

مساله 2670- اگر زن مسلمان پس از عقد مرتدمعنای (مرتد) در مساله (3210) بیان شده است. شود دو صورت دارد:

الف - چنانچه پس از آنکه شوهرش با او نزدیکی کرده مرتد شود یکی از دو حالت را دارد:

1 - اگر زن یائسه به زنی که دیگر خون حیض نمی بیند (یائسه) گفته می‎شود. باشد عقد باطل می‎شود.

2 - اگر یائسه نباشد باید به دستوری که در احکام طلاق گفته می‎شود عده نگه دارد، پس اگر در بین عده مسلمان شودعقد به قوت خود باقی است، و اگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است.

ب - چنانچه پیش از آنکه شوهرش با او نزدیکی کند مرتد شود - چه یائسه باشد یا نباشد - عقد باطل می‎شود.

مساله 2671- اگر مرد مسلمان پس از عقد مرتد شود یکی از دو صورت را دارد:

الف - چنانچه پدر یا مادرش یا هر دو هنگام انعقاد نطفه مسلمان بوده و خود او نیز پس از بالغ شدن اظهار اسلام کرده ولی بعد از عقد مرتد شده باشد، زنش در هر حال بر او حرام می‎شود، و زن باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می‎شود عده وفات نگه دارد و بعد می‎تواند شوهر کند.

ب - چنانچه از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده ولی خودش مسلمان شده بوده دو حالت دارد:

1 - اگر پس از نزدیکی مرتد شود، چنانچه زن او یائسه باشد عقد باطل می‎شود. و چنانچه یائسه نباشد باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می‎شود عده نگه دارد، پس اگر پیش از تمام شدن عده شوهر او مسلمان شود عقد به قوت خود باقی است، هرچند

ناوبری کتاب