صفحه ۴۷۵

دهم - زنی که در حال احرام با او عقد بسته است:

مساله 2663- ازدواج در حال احرام باطل است، پس اگر مرد محرم بداند ازدواج در این حال باطل است و ازدواج کند آن زن برای همیشه بر او حرام می‎شود.

مساله 2664- اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است، و اگرزن می‎دانسته که ازدواج در حال احرام حرام است آن مرد برای همیشه بر او حرام می‎شود.

مساله 2665- اگر مرد محرم طواف نساء را - که یکی از اعمال حج و عمره مفرده است - بجا نیاورد همسرش و زنهای دیگری که به واسطه محرم شدن بر او حرام شده بودند حلال نمی شوند، همچنین اگر زن طواف نساء را انجام ندهدشوهرش بر او حلال نمی شود. ولی در هر دو صورت اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حلال می‎شوند.

یازدهم - همسری که سه مرتبه طلاقش داده است:

مساله 2666- زنی که شوهرش سه مرتبه او را طلاق داده بر شوهرش حرام می‎شود، ولی اگر با شرایطی که در کتاب طلاق گفته می‎شود با مرد دیگری ازدواج کند، شوهر اول پس از طلاق شوهر دوم می‎تواند دوباره با او ازدواج نماید.

دوازدهم - دختر نابالغی که با او ازدواج و نزدیکی کرده است:

مساله 2667- اگر دختر نابالغی را برای خود عقد کند، پیش از آنکه نه سال دختر تمام شود جایز نیست با او نزدیکی ودخول نماید، و اگر نزدیکی کرد بنابراحتیاط یا به طلاق از او جدا شود و دیگر با او ازدواج نکند و یا هیچ گاه با اونزدیکی نکند. و اگر او را افضا کرده باشد - یعنی در اثر نزدیکی، راه ادرار و حیض او یکی شده باشد - علاوه بر مهر دیه افضا را نیز بدهد و نفقه او را هم تا آن زن زنده است بپردازد.

سیزدهم - زنان کافره:

مساله 2668- مرد مسلمان نمی تواند با زن کافر غیر اهل کتاب به یهود و نصاری و مجوس (کفار اهل کتاب) گفته می‎شود. ازدواج کند. همچنین بنابراحتیاط واجب نمی تواند بازنان اهل کتاب ازدواج دائم نماید، ولی ازدواج

ناوبری کتاب