صفحه ۴۷۴

واجب آن زن بر او حرام ابدی می‎شود. ولی اگر با زنی که در عده متعه یا عده طلاق بائن و یا عده وفات معنای (طلاق رجعی) و (طلاق بائن) در مساله (2766)، و مقدار (عده متعه) و (عده وفات) در مسائل (2786) و (2791) گفته می‎شود. است زنا کند، بعد از گذشتن عده می‎تواند او را عقد نماید، گرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.

هفتم - دختر خاله و دختر عمه در صورت زنا با مادر آنها:

مساله 2658- اگر کسی پیش از آنکه با دختر خاله یا دختر عمه خود ازدواج کند با مادر آنها زنا نماید دختر خاله وبنابراحتیاط واجب دختر عمه بر او حرام می‎شود و نمی تواند با آنان ازدواج نماید، بلکه اگر آنها را عقد کند و پیش ازنزدیکی با آنان با مادرشان زنا کند بنابراحتیاط واجب با طلاق از ایشان جدا شود.

هشتم - دختر و مادر زنی که با او زنا کرده است:

مساله 2659- اگر کسی با زنی که ازدواج با او جایز است زنا کند بنابراحتیاط واجب نباید با دختر یا مادر آن زن ازدواج نماید، ولی اگر پس از ازدواج و نزدیکی با آن زن با دختر یا مادر او زنا کند آن زن بر او حرام نمی شود، و اگر بعد از عقد وپیش از نزدیکی، با مادر یا دختر او زنا کند احتیاط واجب آن است که با طلاق از آن زن جدا شود.

نهم - مادر و خواهر و دختر کسی که با او لواط کرده است:

مساله 2660- مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است، اگرچه لواط دهنده و بنابراحتیاطواجب لواط کننده بالغ نباشند. و اگر با یکی از آنان ازدواج کرده است پس از اطلاع باید از او جدا شود و نیاز به طلاق نیست، ولی اگر برای حفظ آبرو به حسب ظاهر طلاق دهد مانعی ندارد.

مساله 2661- اگر اول با مادر یا خواهر و یا دختر کسی ازدواج نماید و پس از نزدیکی با همسر خود با آن کس لواط کند، آن زن بر مرد لواط کننده حرام نمی شود، و اگر پس از عقد و پیش از نزدیکی لواط کند احوط آن است که از زن خود به طلاق جدا شود، و در صورت اول چنانچه زن خود را طلاق داد احوط آن است که دیگر با او ازدواج نکند.

مساله 2662- اگر یقین ندارد که دخول شده بلکه شک یا گمان داشته باشد این احکام جاری نمی شود، ولی اگر وثوق و اطمینان دارد که دخول شده این احکام جاری است.

ناوبری کتاب