صفحه ۴۷۲

مساله 2644- اگر زن از شوهر دیگرش - که فوت کرده یا از او طلاق گرفته - دختری داشته باشد، شوهرش می‎تواند آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند، و نیز اگر دختری را برای پسر خود عقد کند می‎تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید.

دوم - خواهر زن:

مساله 2645- اگر زنی را برای خود به طور دائم یا موقت عقد کند، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی تواند باخواهر او ازدواج نماید، بلکه در عده زنی که او را به عقد موقت خود درآورده نیز بنابراحتیاط واجب نمی تواند باخواهر او ازدواج نماید.

مساله 2646- اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می‎شود طلاق رجعی دهد، در بین عده نمی تواند باخواهر او ازدواج کند، ولی در عده طلاق بائن - که بعدا گفته می‎شود - ازدواج با خواهر او مانعی ندارد.

سوم - دختر خواهر و دختر برادر همسر:

مساله 2647- انسان نمی تواند بدون اجازه همسر خود با دختر خواهر و دختر برادر همسر ازدواج کند، و اگر کسی بدون اجازه همسر با آنها ازدواج نماید و پس از عقد همسر او صریحا اعلام رضایت کند احوط آن است که دوباره صیغه را بخواند، و اگر به طور صریح اعلام رضایت نکند و از سکوت او معلوم شود که قلبا رضایت دارد، بنابراحتیاطواجب با طلاق از دختر خواهر یا دختر برادر او جدا شود و چنانچه همسر او با صراحت رضایت داد دوباره عقد رابخوانند.

مساله 2648- انسان می‎تواند با عمه یا خاله همسر خود بدون اجازه او ازدواج نماید.

چهارم - زنی که در عده دیگری است:

مساله 2649- ازدواج با زنی که در عده دیگری است جایز نیست، و اگر او را برای خود عقد کند، چنانچه هر دو یایکی از آنان بدانند که عده او تمام نشده و نیز بدانند عقد کردن زن در عده حرام است آن زن برای همیشه به آن مردحرام می‎شود و نمی تواند با وی ازدواج کند، گرچه پس از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. و درصورتی که نزدیکی کرده باشد زن بر او حرام ابدی می‎شود، چه عالم باشند و چه جاهل.

مساله 2650- اگر مرد نداند که زن در عده است یا نداند که عقد در عده حرام است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچه ای از آنان به دنیا آید حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو

ناوبری کتاب