صفحه ۴۷۱

کسی درآورند و یا زنی رابرای پسر یا نوه نابالغ خود عقد کنند، ولی بنابراحتیاط واجب باید این عقد به مصلحت بچه باشد، و مدت را نیز به گونه ای قرار دهند که پسر یا دختر بتوانند به حد استمتاع و بهره بردن برسند.

مساله 2638- مرد می‎تواند مدت باقیمانده متعه را ببخشد، و اگر بخشید، چنانچه با او نزدیکی کرده باشد باید تمام چیزی را که قرار گذاشته به زن بپردازد، و اگر نزدیکی نکرده باشد باید نصف آن را بدهد.

مساله 2639- مرد می‎تواند زنی را که به عقد موقت خود درآورده و مدتش تمام شده یا بقیه مدت را بخشیده به عقددائم خود درآورد، هرچند عده اش تمام نشده باشد. ولی اگر از مدت چیزی باقی مانده و آن را نبخشیده است، عقدکردن او صحیح نیست.

زنهایی که ازدواج با آنان حرام است

اول - زنان محرم:

مساله 2640- ازدواج با زنهایی که با انسان محرم هستند حرام است، و زنان محرم عبارتند از: "مادر"، "مادر بزرگ"، "دختر"، "نوه"، "نتیجه و هرچه پایین روند"، "خواهر"، "دختر خواهر و دختر برادر و هرچه پایین روند"، "عمه"، "خاله"، و نیز "عمه و خاله پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگ - هرچه بالا روند -"، "عروس"، "زن پدر" و "مادر زن".همچنین اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن - هرچه پایین روند - به او محرم می‎شوند، چه هنگام عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند.

لازم به ذکر است محرمیت بر اثر رضاع و شیر خوردن بچه نیز حاصل می‎شود که احکام و شرایط آن خواهد آمد.

مساله 2641- زنی را که برای خود عقد کرده - هرچند با او نزدیکی نکرده باشد - تا وقتی که در عقد اوست نمی تواندبا دختر او ازدواج کند، ولی اگر پیش از نزدیکی او را طلاق دهد می‎تواند با دختر او ازدواج نماید.

مساله 2642- اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید - اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد - مادر و مادر بزرگ پدری ومادری آن زن هرچه بالا روند با او محرم می‎شوند.

مساله 2643- پدر و پدر بزرگ شوهر هرچه بالا روند، و پسر و نوه پسری و دختری شوهر هرچه پایین آیند - چه درموقع عقد باشند یا بعدا به دنیا آیند - به زن محرم هستند.

ناوبری کتاب