صفحه ۴۷۰

از ازدواج موقت جلوگیری نشده بود هیچ مومنی تن به زنا نمی داد و جز فرد شقی کسی زنا نمی کرد"برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 1 از ابواب (المتعه)، احادیث 2 و 20 و 24 و 25. . از این رو روایات زیادی از ائمه اطهار (ع) در مورد ترغیب شیعیان به ازدواج موقت وارد شده است تا آنجا که از سنتهای پیامبر اکرم (ص) قلمداد گشته و ترک آن مورد مذمت قرار گرفته است وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 2 از ابواب (المتعه)، احادیث باب. . و چنانچه کسی توان ازدواج دائم را نداشته باشد و بترسد دچار گناه و فحشا گردد اقدام به ازدواج موقت بر او واجب خواهد شد. بجاست هدف اصلی از تشریع ازدواج موقت در جوامع مذهبی تشریح شود تا مردم بافرهنگ اصیل اسلام به دور از تعصبات و عادات جاهلی آشناتر گردند.

مساله 2630- عقد موقت گرچه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است، ولی باید واقعا قصد زناشویی موقت راداشته باشند و به همین قصد عقد را جاری نمایند.

مساله 2631- در عقد موقت باید مدت عقد و مقدار مهر به طور دقیق معین شود، پس اگر هر یک از اینها ذکر نشود یامجمل باشد عقد باطل است.

مساله 2632- زنی که متعه شده - اگرچه آبستن شود - حق مخارج از شوهر و نیز حق همخوابگی ندارد، مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد.

مساله 2633- زن و شوهری که با هم ازدواج موقت کرده اند از یکدیگر ارث نمی برند، مگر در صورتی که ارث بردن رادر ضمن عقد شرط کرده باشند، که در این صورت بنابراحتیاط با سایر ورثه مصالحه شود و ورثه او را راضی نمایند.ولی چنانچه فرزندی از آنان به دنیا آید آن فرزند ارث می‎برد.

مساله 2634- شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعه خود را ترک کند، هرچند ثبوت این حکم در غیر زن جوان محل اشکال است، ولی مطابق با احتیاط می‎باشد. و در هر صورت شوهر حقوق همسرش را در نظر بگیرد و مواظب باشد ظلم و اجحافی به او نشود.

مساله 2635- زنی که به عقد ازدواج موقت در می‎آید اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند عقد و شرطاو صحیح است، و شوهر فقط می‎تواند لذتهای دیگر از او ببرد، ولی اگر بعدا راضی شود شوهر می‎تواند با او نزدیکی نماید.

مساله 2636- از خانه بیرون رفتن زنی که متعه شده بدون اجازه شوهر محل اشکال است، و اگر به واسطه بیرون رفتن حق شوهر از بین می‎رود بیرون رفتن او حرام است.

مساله 2637- پدر و جد پدری می‎توانند برای محرم شدن، دختر یا نوه نابالغ خود را به عقد

ناوبری کتاب