صفحه ۴۷

نوشتن آیات قرآن و اسامی خداوندمتعال، و نیز لمس گردها و خاکریزه هایی که هنگام نوشتن آیات قرآنی بر تخته سیاه و مانند آن روی زمین می‎ریزد بدون طهارت اشکال ندارد. همچنین لمس نوارهایی که قرآن روی آن ضبط شده است بدون طهارت اشکال ندارد، ولی هتک آنها جایز نیست.

مساله 194- هنگام تلاوت قرآن شایسته است انسان به آن گوش دهد و از صحبت کردن پرهیز کند، بلکه درصورتی که بی احترامی و هتک به قرآن باشد صحبت کردن جایز نیست. ولی اگر کسی چیزی بپرسد می‎تواند جواب او را بدهد.

مساله 195- در هر یک از سوره های: "سی و دوم (سجده)‏"، "چهل و یکم (فصلت)‏"، "پنجاه و سوم (نجم)‏" و "نود وششم (علق)‏" یک آیه سجده واجب وجود دارد، هرگاه انسان یکی از این چهار آیه را بخواند یا به آن گوش دهد، بایدفورا سجده کند. و تفصیل احکام آن در مبحث سجده بیان خواهد شد.به مسائل (391)، (408) و (492) مراجعه شود.

ب - مسجد:

مساله 196- نجس کردن زمین، سقف، بام و سمت داخلی دیوار مسجد حرام است، و هرکس بفهمد باید فورا آن راتطهیر نماید، و بنابراحتیاط واجب فرش مسجد و سمت خارجی دیوار آن نیز همین حکم را دارد، ولی اگر واقف سمت خارجی دیوار را جزو مسجد قرار نداده باشد تطهیر آن واجب نیست.

مساله 197- اگر وقت نماز برسد و وقت وسعت داشته باشد، باید تطهیر مسجد را بر نماز مقدم داشت.

مساله 198- اگر نتواند مسجد را تطهیر کند یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست، ولی اگر بی احترامی به مسجد باشد بنابراحتیاط واجب باید به کسی که می‎تواند تطهیر کند اطلاع دهد.

مساله 199- اگر مسجدی را غصب کنند و جای آن خانه و مانند آن بسازند که دیگر به آن مسجد نگویند، باز هم بنابراحتیاط واجب آن را نجس نکنند، و اگر نجس شد تطهیر نمایند.

مساله 200- نهادن جسد میت در مسجد پیش از غسل دادن آن اگر موجب سرایت نجاست به مسجد و یا مستلزم هتک احترام نباشد مانعی ندارد، گرچه احوط ترک آن است. ولی اگر میت را غسل داده باشند گذاشتن او در مسجداشکال ندارد.

ناوبری کتاب