صفحه ۴۶۹

مساله 2622- بعید نیست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر یکدیگر است، بنابراین زمانی که یکی از آنان بدون عذر موجه از ادای حق دیگری امتناع می‎نماید دیگری نیز بتواند از ادای حقوق او امتناع نماید.

مساله 2623- کارهایی که زن انجام می‎دهد و مستلزم پایمال شدن حقوق شوهر نمی شود - نظیر وصیت کردن یا قبول وصیت - احتیاج به اجازه شوهر ندارد.

مساله 2624- زن در مالکیت اموال خویش استقلال دارد، یعنی آنچه شرعا به دست می‎آورد مال خود اوست، وشوهر بدون رضایت وی حق تصرف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسیاری از مصارف احتیاج به اجازه شوهر دارد.بلکه خوب است زن در مقام تصرف در اموال خویش رضایت شوهر خود را تحصیل نموده و از او استجازه نماید.

مساله 2625- جهیزیه ای که زن به خانه شوهر می‎برد جزو اموال اوست و هنگام طلاق می‎تواند همه آن را با خودببرد، بلکه در هر صورت اختیار با اوست.

مساله 2626- کادوهایی که برای زن آورده اند جزو دارایی زن می‎باشد، و کادوهایی که به طور مشترک برای زن وشوهر آورده اند نصف آن جزو دارایی زن به شمار می‎آید.

مساله 2627- اموالی که زن در مدت زناشویی از راه تلاش و فعالیت به دست آورده جزو دارایی او می‎باشد، و آنچه شوهر به او بخشیده بنابراحتیاط واجب جزو دارایی زن شمرده می‎شود.

مساله 2628- اگر شوهر هزینه های زن را روزانه یا ماهانه به وی داده باشد و زن در مصرف آن صرفه جویی کرده و ازاین راه وجوهی پس انداز نموده باشد، آنچه پس انداز کرده جزو اموال اوست، ولی اگر شوهر وجوهی را به عنوان مخارج زندگی در منزل بگذارد و زن مخارج روزانه منزل را از آن بردارد، چنانچه چیزی صرفه جویی شود و باقی بماندمتعلق به شوهر است و زن نمی تواند برای خود بردارد.

مساله 2629- اگر زن یا شوهر - یکی از آنها - بچه بخواهد و دیگری نخواهد، در صورتی که هیچ کدام عذر موجه وشرعی نداشته باشند حق شوهر مقدم است، ولی چنانچه زن عذر موجه و شرعی داشته باشد - مثل اینکه آبستن شدن برای او ضرر مهم داشته باشد - شوهر نمی تواند بچه دار شدن را به او تحمیل نماید.

احکام عقد موقت (متعه)

یکی از راههای مهم جلوگیری از فحشا و انحراف در جامعه ازدواج موقت است، در بعضی از روایات آمده است که حضرت امیرالمومنین علی (ع) و حضرت امام صادق (ع) فرموده اند: "اگر

ناوبری کتاب