صفحه ۴۶۸

مساله 2615- زنی که از شوهر اطاعت می‎کند اگر مخارج خود را مطالبه نماید و شوهر آن را نپردازد، می‎تواند مخارج هر روز خود را بدون اجازه از مال او بردارد، ولی احوط آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد. و اگر برای او ممکن نیست که از مال شوهر بردارد، چنانچه ناچار باشد معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

مساله 2616- بنابراحتیاط مرد باید در هر چهار شب، یک شب نزد زن دائم خود بماند، مگر اینکه واگر بیش از یک زن دائم دارد و یک شب نزد یکی از آنان ماند، واجب است نزد او گذشت کند. هر کدام نیز یک شب از چهار شب رابماند، ولی نزدیکی کردن در هر شب لازم نیست. پس اگر مرد دو زن دارد و یک شب نزد یکی از آنان ماند واجب است یک شب نیز نزد دیگری بماند، و در دو شب باقیمانده اختیار با مرد است.

مساله 2617- اگر مرد همسر دیگری اختیار کند، چنانچه همسرش باکره باشد حد اقل سه شب اول و یا هفت شب اول مخصوص اوست، و چنانچه غیر باکره باشد سه شب حق اوست، و در این مورد او بر همسر یا همسران دیگراولویت دارد.

مساله 2618- شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با همسر دائمی خود را ترک کند، هرچند ثبوت این حکم درغیر زن جوان محل اشکال است، ولی مطابق با احتیاط می‎باشد. و در هر صورت شوهر باید از هر جهت حقوق همسرش را در نظر بگیرد و به گونه ای عمل کند که هیچ گونه ظلم و اجحافی به او نشود.

مساله 2619- اگر هنگام عقد دائم زمانی را برای پرداخت مهر تعیین نکرده باشند، زن می‎تواند پیش از گرفتن مهرخود را تسلیم شوهر نکند و از نزدیکی کردن او و سایر استمتاعات جلوگیری نماید، خواه شوهر توانایی پرداخت داشته باشد یا نه. ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.

مساله 2620- اگر مرد مهر زن را در عقد دائم معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد عقد صحیح است، ولی بایدمهر را بپردازد.

مساله 2621- اگر مهریه زن اسکناس قرار داده شود و در اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر قیمت آن تنزل فاحش پیداکند، بنابراحتیاط واجب باید با مصالحه رضایت زن فراهم شود. ولی اگر چیزهایی نظیر: زمین، خانه، طلا یا نقره به عنوان مهر قرار داده شود زن همان مقدار را طلبکار می‎شود، هرچند قیمت آنها تنزل کرده باشد.

ناوبری کتاب