صفحه ۴۶۷

چیزی به او بدهد. و اگر دیگری مرد را فریب داده باشد، درمواردی که مرد باید مهریه را به زن بپردازد می‎تواند مقدار آن را از شخص فریب دهنده بگیرد.

مساله 2609- هرگاه بین زن و شوهر در مورد یکی از عیبهایی که بیان شد - بجز عنین بودن مرد - اختلاف پیدا شود، چنانچه کسی که مدعی عیب است دو شاهد عادل داشته باشد حرف او مقدم است، در غیر این صورت حرف کسی که منکر عیب است با قسم خوردن پذیرفته می‎شود. و اگر در مورد عنین بودن مرد اختلاف پیدا شود باید به تفصیلی که در مساله «2605» گفته شد به حاکم شرع مراجعه نمایند.

احکام عقد دائم

مساله 2610- زنی که عقد دائم شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، و باید خود را برای هر لذت جنسی که او می‎خواهد تسلیم نماید و از هرچیزی که موجب نفرت شوهر است اجتناب کند و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و اگر در این امور از شوهر اطاعت کند مرد باید با اخلاق خوب با او برخورد کند، و مخارج اواز قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و لوازم دیگری که عرفا جزو هزینه زندگی زن می‎باشد بر عهده شوهر است، و چنانچه شوهر تهیه نکند - چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد - مدیون همسر خود می‎باشد.

مساله 2611- اگر زن در اموری که در مساله قبل گفته شد از شوهر خود اطاعت نکند گناهکار است و حق همخوابگی حق همخوابگی در مساله (2616) بیان شده است.، خوراک، پوشاک و مسکن را ندارد، ولی مهر او از بین نمی رود و شوهر در هر حال آن را بدهکار است.

مساله 2612- مرد حق ندارد همسر خود را به خدمت خانه و حتی شیر دادن بچه مجبور نماید، و زن می‎تواند در قبال آنها مطالبه اجرت کند.

مساله 2613- مرد نمی تواند همسر خود را به کارهای خلاف شرع یا کارهایی که انجام آنها بر زن واجب نیست مجبورنماید. و زن می‎تواند در این گونه امور از شوهر اطاعت نکند، بلکه در امور خلاف شرع نباید از او اطاعت نماید.

مساله 2614- مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن - یعنی محل سکونت - باشد به عهده شوهر نیست، ولی چنانچه شوهر مایل باشد که همسر خود را به مسافرت ببرد باید خرج سفر او را بدهد. همچنین اگر زن برای معالجه نیاز به سفر پیدا کند بنابراحتیاط شوهر مخارج آن را تامین نماید.

ناوبری کتاب