صفحه ۴۶۶

اول - دیوانگی دوم - بیماری خوره سوم - بیماری برص (پیسی) چهارم - کوری پنجم - لنگ بودن به طوری که معلوم باشد. ششم - آنکه افضا شده یعنی راه ادرار و حیض او یکی شده باشد، ولی اگر راه حیض و مدفوع اویکی شده باشد به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود. هفتم - در آلت تناسلی زن گوشت یا استخوانی باشدکه مانع نزدیکی شود.

مساله 2602- عیبهای هفتگانه در صورتی به مرد حق به هم زدن عقد را می‎دهد که پیش از عقد وجود داشته باشد ومرد از آن بی اطلاع باشد، ولی اگر بعد از عقد پیدا شود یا پیش از عقد وجود داشته و مرد از آن آگاه بوده و به آن رضایت داشته است حق فسخ ندارد.

مساله 2603- اگر زن پس از عقد بفهمد شوهر او یکی از عیوب چهارگانه زیر را داراست می‎تواند عقد را به هم بزند:

اول - دیوانه باشد یا پس از عقد دیوانه شود، هرچند بعد از دخول باشد. دوم - آلت مردانگی نداشته باشد. سوم - بیضه های او را کشیده باشند. چهارم - عنین باشد و به طور کلی نتواند عمل زناشویی را انجام دهد، هرچند بعد ازعقد و پیش از دخول حادث شده باشد.

مساله 2604- حق به هم زدن عقد در موارد نامبرده غیر از مورد چهارم (عنین بودن مرد) فوری است، پس اگر زن یامرد بر یکی از عیوب ذکر شده اطلاع پیدا کند و عقد را به هم نزند بنابراحتیاط واجب حق او ساقط می‎شود، مگر اینکه به اصل حق یا به فوریت آن جاهل بوده، که در این صورت پس از آگاهی و اطلاع باز هم حق فسخ او فوری است.

مساله 2605- در مورد عیب چهارم (عنین بودن مرد) زن باید به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع یک سال - برای آزمایش و درمان - به مرد مهلت دهد، پس اگر در این مدت هیچ نتوانست با زنی نزدیکی نماید زن حق فسخ دارد.

مساله 2606- اگر مرد یا زن به خاطر یکی از عیبهایی که گفته شد عقد را به هم بزنند بدون طلاق از هم جدامی شوند.

مساله 2607- اگر زن به خاطر عنین بودن مرد عقد را به هم بزند شوهر نصف مهر را بدهکار است. ولی اگر زن یا مردبه خاطر عیبهای دیگر عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد نزدیکی کرده باشد همه مهر را بدهکار است، و در غیر این صورت چیزی بدهکار نیست.

مساله 2608- اگر زن شخصا با ظاهرسازی و تدلیس مردی را فریب دهد و به عقد او درآید و بعد از عقد معلوم شودیکی از عیوب ذکر شده را داراست، پس از آنکه شوهر عقد را فسخ کرد زن مهریه تعیین شده را طلبکار نیست، هرچندشوهر با او نزدیکی کرده باشد، ولی خوب است شوهر

ناوبری کتاب