صفحه ۴۶۵

معمولی نقره سکه دار می‎شود، و قیمت آن تابع نرخ روز است ظاهرا در زمان پیامبر اکرم (ص) یک درهم یک دهم دینار ارزش داشته، و به عبارت دیگر هر دینار ده درهم بوده است، پس چون در آن زمان مهر السنه (500 درهم) بوده معادل (50 دینار) یا (50 مثقال شرعی طلا) می‎باشد، که اگر هر مثقال شرعی (‏3/515625 گرم طلا) باشد مجموعه مهر السنه (‏175/78125 گرم طلا) می‎شود. .

شرایط ضمن عقد:

مساله 2597- اگر شوهر در ضمن عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده، به هم زدن عقد خالی از اشکال نیست، ولی اگر به اقرار زن یا به راهی دیگر ثابت شود که پیش از عقد بکارت او از بین رفته، شوهرمی تواند تفاوت بین باکره و غیر باکره را از مهر او کم کند.

مساله 2598- اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و یا انتخاب مسکن به عهده او باشد و مردهم قبول کند باید به شرط خود عمل نماید، مگر اینکه رضایت او را به دست آورد.

مساله 2599- هرگاه زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری با شوهر شرط کند که - به عنوان مثال - اگر شوهرمسافرت طولانی نماید یا تا مدت معینی خرجی او را ندهد اختیار طلاق با او باشد این شرط باطل است، ولی اگرشرط کند که از آغاز خواندن عقد ازدواج تا مثلا پنجاه سال زن وکیل باشد که اگر شوهرش مسافرت طولانی کند یا تامدت معینی خرجی ندهد به وکالت از طرف شوهر خود را طلاق دهد و نیز شرط کند که شوهر او را عزل نکند و شوهرهم وکالت او را به این نحو بپذیرد، شوهر حق ندارد او را از وکالت عزل نماید، و زن می‎تواند پس از مسافرت طولانی مرد یا خرجی ندادن در آن مدت به وکالت از شوهر خود را طلاق دهد.

مساله 2600- زن و شوهر نمی توانند ضمن عقد دائم شرط کنند که از یکدیگر ارث نبرند، یا شوهر حق داشته باشدهمسر خود را به انجام کارهایی که خلاف شرع است ملزم نماید، و یا کارهایی که موجب ضرر رساندن به همسر است انجام دهد، ولی اگر چنین شرطهایی را مطرح کردند تنها شرط باطل است و اصل عقد باطل نمی شود.

عیبهایی که به واسطه آنها می‎توان عقد را به هم زد:

مساله 2601- اگر مرد پس از عقد ازدواج بفهمد زن او دارای یکی از عیبهای هفتگانه زیر است می‎تواند عقد را به هم بزند:

ناوبری کتاب