صفحه ۴۶۳

4 - اگر صیغه عقد را وکیل یا ولی زن و شوهر اجرا می‎کند باید زن و شوهر را با نام بردن یا با اشاره و مانند آن معلوم کند، پس در جایی که چند زن و چند مرد حضور دارند، اگر وکیل بی آنکه زن و مرد را معلوم کند بگوید: موکل خود را به عقدازدواج تو در آوردم، یا کسی که چند دختر دارد یکی از دخترانش را به طور نامعلوم به عقد مردی درآورد عقد باطل است.

5 - اکراه و زور در بین نباشد و زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر زن ظاهرا به اصرار اجازه دهد و معلوم باشد که قلبا راضی است عقد صحیح است.

مساله 2586- اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنا را عوض کند عقد باطل است.

مساله 2587- کسی که دستور زبان عربی را نمی داند، اگر قرائتش صحیح باشد و معنای هرکلمه از عقد را جداگانه بداند و قصد انشاء نماید و از هر لفظی معنای آن را قصد کند می‎تواند عقد را بخواند.

مساله 2588- اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعدا زن و مرد بگویند به آن عقد راضی هستیم و آن را اجازه نمایند عقد صحیح است. همچنین اگر بدون اجازه و اطلاع یکی از آن دو باشد و پس از عقد به آن راضی شودو آن را اجازه نماید عقد صحیح است.

مساله 2589- اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند، در صورتی که پس از خواندن عقد به آن راضی شوند و آن را اجازه نمایند عقد صحیح است. همچنین اگر عقد را به وکالت اجباری از طرف آنان خوانده باشند و بعدراضی شوند و اجازه نمایند عقد صحیح است، هرچند در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که صیغه را دوباره بخوانند.

مساله 2590- پدر و جد پدری می‎توانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود که به حال دیوانگی بالغ شده است همسرانتخاب کنند و او را عقد نمایند، و بنابراحتیاط واجب باید ازدواج به مصلحت نابالغ و یا دیوانه باشد، و در این جهت بین عقد دائم یا موقت فرقی وجود ندارد. و پس از آنکه آن بچه بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، چنانچه آن ازدواج بارعایت مصلحت او بوده نمی تواند آن را به هم بزند، و اگر با توجه به مفسده بوده می‎تواند آن را به هم بزند، و اگر درنظر ولی نه مصلحت و نه مفسده داشته بنابراحتیاط واجب دوباره عقد را بخوانند.

ناوبری کتاب