صفحه ۴۶۲

مهر و مدت عقد را دقیقامعین کردند، چنانچه ابتدا زن بگوید: "زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم" یعنی: "خود را زن تونمودم در مدتی که معلوم شده و به مهری که معین شده است" و بلافاصله مرد بگوید: "قبلت هکذا" یعنی: "به همین گونه قبول کردم" عقد صحیح است، و می‎تواند به جای "زوجتک نفسی" "متعتک نفسی" بگوید. و اگر دیگری را وکیل کنند، چنانچه مثلا اسم مرد "احمد" و اسم زن "فاطمه" باشد و ابتدا وکیل زن بگوید: "متعت موکلک احمد موکلتی فاطمه فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم" یعنی: "موکل خودم فاطمه را در مدتی که معلوم شده به زوجیت موکل تو احمد درآوردم به مهری که معین است" و بلافاصله وکیل مرد بگوید: "قبلت هکذا" یعنی: "به همین گونه قبول کردم"صحیح می‎باشد، و می‎تواند به جای "متعت" "زوجت" بگوید.

مساله 2584- اگر یک نفر از طرف مرد و زن در خواندن صیغه عقد موقت وکیل شود، چنانچه مثلا اسم مرد "احمد" واسم زن "فاطمه" باشد و وکیل بگوید: "متعت موکلی احمد موکلتی فاطمه فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم" یعنی: "موکل خود فاطمه را در مدتی که معلوم شده به زوجیت موکل خودم احمد درآوردم به مهری که معین شده است" و بلافاصله بگوید: "قبلت هکذا" یعنی: "به همین گونه قبول کردم" عقد صحیح می‎باشد. و می‎تواند به جای "متعت" "زوجت" بگوید.

شرایط اجرای صیغه عقد:

مساله 2585- اجرای عقد ازدواج دارای پنج شرط است:

1 - بنابراحتیاط واجب در صورت توانایی به عربی صحیح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند به عربی صحیح بخوانند بهتر است وکیل بگیرند، گرچه لازم نیست. بلکه خودشان به هر زبانی صیغه را بخوانند صحیح است، ولی باید لفظی بگویند که معنای "زوجت" و "قبلت" را بفهماند.

2 - مرد و زن یا وکیل آنها هنگام خواندن صیغه معنای آن را بدانند و قصد انشاء یعنی ایجاد پیوند زناشویی داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می‎خوانند، زن به گفتن: "زوجتک نفسی" قصدش این باشد که خود را زن اوقرار دهد، و مرد به گفتن: "قبلت التزویج" زن بودن او را برای خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می‎خوانند، به گفتن: "زوجت" و "قبلت" قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند زن و شوهر شوند.

3 - کسی که صیغه را اجرا می‎کند باید عاقل و بنابراحتیاط بالغ باشد، چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد.

ناوبری کتاب