صفحه ۴۶۱

مساله 2579- اگر زن شخصی را وکیل کند تا مثلا یک ماه او را به عقد مردی در آورد و ابتدای آن را معین نکند، درصورتی که از گفته زن معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده آن وکیل می‎تواند هر وقت که بخواهد او را یک ماه به عقد آن مرد درآورد، و اگر معلوم باشد که زن روز یا ساعت معینی را قصد کرده باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.

دستور خواندن عقد دائم:

مساله 2580- هرگاه زن و مرد بخواهند خودشان صیغه عقد دائم را اجرا کنند، در صورتی که ابتدا زن بگوید: "زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم" یعنی: "خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده" و بلافاصله مرد بگوید: "قبلت التزویج علی الصداق المعلوم" یعنی: "قبول کردم ازدواج را به مهری که معین شده" عقد صحیح است. و اگردیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلا اسم مرد "احمد" و اسم زن "فاطمه" باشد و وکیل زن خطاب به وکیل مرد بگوید: "زوجت موکلک احمد موکلتی فاطمه علی الصداق المعلوم" یعنی: "موکل خودم فاطمه را به زوجیت موکل تو احمد درآوردم به مهری که معین شده" و بدون فاصله وکیل مرد بگوید: "قبلت التزویج لموکلی احمد علی الصداق المعلوم" یعنی: "قبول کردم ازدواج را برای موکلم احمد به مهری که معین شده" عقدصحیح می‎باشد.

مساله 2581- بنابراحتیاط باید لفظی که مرد یا وکیل او می‎گوید با لفظی که زن یا وکیل او می‎گوید مطابق باشد، مثلااگر زن یا وکیل او "زوجت" می‎گوید مرد یا وکیل او هم "قبلت التزویج" بگوید.

مساله 2582- اگر یک نفر از طرف مرد و زن در خواندن صیغه عقد دائم وکیل شود، چنانچه مثلا اسم مرد "احمد" واسم زن "فاطمه" باشد و وکیل بگوید: "زوجت موکلی احمد موکلتی فاطمه علی الصداق المعلوم" یعنی: "موکل خودم فاطمه را به زوجیت موکل خود احمد درآوردم به مهری که معین شده" و بلافاصله بگوید: "قبلت التزویج لموکلی احمد علی الصداق المعلوم" یعنی: "قبول کردم ازدواج را برای موکلم احمد به مهری که معین شده" عقدصحیح می‎باشد.

دستور خواندن عقد موقت:

مساله 2583- هرگاه زن و مرد بخواهند خودشان صیغه عقد موقت را بخوانند، پس از آنکه

ناوبری کتاب