صفحه ۴۶

10 - استبرای حیوان نجاستخوار:

مساله 188- ادرار و مدفوع حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده بنابراحتیاط واجب نجس است، و برای پاک شدن باید مدتی به آن خوراک پاک بدهند و نگذارند نجاست بخورد، به طوری که دیگر حیوان نجاستخوار خوانده نشود، به این عمل "استبرای حیوان نجاستخوار" گفته می‎شود. و بنابراحتیاط واجب برای استبرای "شتر" چهل روز، "گاو" سی روز و بهتر است چهل روز، "گوسفند" ده روز و بهتر است چهارده روز، "مرغابی" هفت یا پنج روز و "مرغ خانگی" سه روز آنها را از خوردن نجاست پرهیز دهند، و اگر بعد از این مدت باز هم در عرف مردم به آنها نجاستخوار گفته شود، بنابراحتیاط واجب باید تا مدتی که بعد از آن دیگر به آنها نجاستخوار نگویند از ادرار و مدفوع آنها اجتناب شود.

11 - غایب شدن مسلمان:

مساله 189- اگر بدن یا لباس مسلمان یا ظرفی که از آن استفاده می‎کند نجس شود و او غایب گردد، چنانچه احتمال برود وی آن چیز را آب کشیده، یا به واسطه برخورد با باران و یا آب کر و جاری پاک شده، پرهیز از آن لازم نیست.

احکام قرآن و مسجد

الف - قرآن:

مساله 190- نجس کردن خط قرآن حرام است و اگر نجس شود باید فورا آن را آب کشید. همچنین اگر ورق یا جلدقرآن نجس شود، در صورتی که بی احترامی به آن باشد باید آن را آب بکشند.

مساله 191- قرار دادن قرآن روی عین نجس - مانند خون و مردار - هرچند آن عین خشک باشد، در صورتی که بی احترامی به قرآن باشد حرام است و برداشتن قرآن از روی آن واجب می‎باشد.

مساله 192- دادن قرآن به دست کفار و اهل کتاب به امید هدایت ایشان و به منظور مطالعه و بررسی روی آیات آن درصورتی که در معرض نجس شدن و هتک و اهانت نباشد و واقعا بخواهند از آن استفاده کنند مانعی ندارد.

مساله 193- لمس آیات قرآن و اسامی خداوند بدون طهارت حرام است، ولی

ناوبری کتاب