صفحه ۴۵۸

مساله 2563- گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن مانعی ندارد، ولی برای مرد اگر نمایان باشد وزینت حساب شود جایز نیست، مگر اینکه حفظ دندان متوقف بر آن باشد.

مساله 2564- ظاهرکردن هر آنچه در نظر عرف زینت و آرایش برای زن محسوب می‎شود در برابر مرد نامحرم جایزنیست.

مساله 2565- استفاده زنها از کلاه گیسهای معمول و اکتفا به آن برای پوشاندن موی سر و اطراف آن جایز نیست، زیراکلاه گیس برای زنها نوعی زینت حساب می‎شود و زینت زن باید از نامحرم پوشیده باشد.

مساله 2566- زینت کردن زن در عده وفات شوهر حرام است، و تفصیل آن در "مسائل عده" بیان خواهد شد.

مساله 2567- پوشیدن "لباس شهرت" حرام است، و مقصود از آن لباسی است که عرفا زننده است و از جهت زنندگی انگشت نما باشد.

مساله 2568- پوشیدن هر لباسی که در نظر عرف زنانه باشد برای مردها به عنوان لباس رسمی و ظاهر شدن با آن دراجتماع حرام است، همچنین پوشیدن هر لباسی که عرفا مردانه باشد به عنوان لباس رسمی برای زنها حرام می‎باشد، ودر این حکم فرقی بین زن و شوهر و نیز بین اینکه لباس ملک شخصی باشد یا نباشد نیست. ولی پوشیدن لباس مشترک - یعنی لباسی که هم زنان و هم مردان می‎پوشند - اشکال ندارد.

مساله 2569- اگر به طور موقت و غیر رسمی و برای یک هدف عقلایی مرد لباس زن را، یا زن لباس مرد را بپوشداشکال ندارد.

ناوبری کتاب