صفحه ۴۵۷

مسائل پوشش و زینت

مساله 2557- انسان مکلف باید عورت خود را از کسانی که مکلفند - گرچه با او محرم باشند - و نیز از دیوانه و بچه ای که خوب و بد را تشخیص می‎دهد - هرچند محرم باشند - بپوشاند، ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را ازیکدیگر بپوشانند.

مساله 2558- اصل لزوم حجاب برای زن از ضروریات اسلام است، هرچند بعضی از جزئیات آن پس زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط آن است از ضروریات نیست. که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‎فهمد و به حدی رسیده که ممکن است به قصد لذت نگاه کند بپوشاند، لکن پوشاندن صورت و دستها تا مچ اگر به قصد نشان دادن به مردها و لذت بردن آنها نباشد لازم نیست، هرچند خوب است، ولی بنابراحتیاط قدمهای خود را بپوشاند. و بنابراحتیاط پوشش زنها به شکلی باشد که برجستگیهای بدن آنان نیز نمایان نباشد.

مساله 2559- پوشیدن لباس نازک و لباسی که در صورت تابش نور بدن زن نمایان می‎شود در جایی که نامحرم باشداشکال دارد، همچنین پوشیدن لباس رنگین و چشمگیر در صورتی که برای زن زینت حساب شود و نامحرم او را ببیندمحل اشکال است.

مساله 2560- اگر زن شغلی دارد یا می‎خواهد کاری انجام دهد که مراعات حجاب برای او ممکن نیست، باید شغلی را انتخاب کند که بتواند حجاب شرعی را رعایت نماید.

مساله 2561- پوشیدن لباس طلا باف و ابریشم خالص برای مردها حرام است، ولی برای زنها اشکال ندارد.

مساله 2562- زینت کردن مردها به طلا نظیر استفاده از زنجیر و انگشتر و ساعت مچی طلا و بنابراحتیاط واجب عینک طلا حرام است، اما اگر مقدار کمی طلا در آن به کار رفته باشد به گونه ای که چیزی محسوب نشود اشکال ندارد.و در این حکم فرقی میان طلای زرد و سفید وجود ندارد، ولی زینت کردن مردها به پلاتین اشکال ندارد.

ناوبری کتاب