صفحه ۴۵۶

صدای او موجب تحریک مردهای نامحرم باشد که در این صورت جایز نیست.

مساله 2556- زن و مرد نامحرم می‎توانند صدای یکدیگر را بدون قصد لذت بشنوند، خواه به صورت صحبت کردن باشد یا به شکل دیگر، و خواه به طور مستقیم باشد یا غیر مستقیم. ولی اگر صدای زن نازک و مهیج باشد بنابراحتیاط ازگوش دادن به آن اجتناب شود.

ناوبری کتاب