صفحه ۴۵۵

مساله 2547- مردها می‎توانند هنگام سینه زدن سینه خود را برهنه کنند، ولی نگاه کردن زنان به سینه آنان حرام است.و اگر مردها بدانند که زنها عمدا به بدنشان نگاه می‎کنند احوط آن است که سینه خود را برهنه نکنند.

مساله 2548- نگاه کردن به عورت دیگری حرام است، به طور مستقیم باشد یا از پشت شیشه یا در آینه و یا در آب صاف و زلال، با یکدیگر محرم باشند یا نه، زن باشند یا مرد، بلکه احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ای که خوب و بد را تشخیص می‎دهد نیز نگاه نکنند. ولی زن و شوهر می‎توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

مساله 2549- مرد و زنی که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت شهوانی نداشته باشند می‎توانند بجز عورت به بدن یکدیگر نگاه کنند.

مساله 2550- گرفتن فیلم و عکس توسط مرد از زن نامحرم حرام نیست، ولی اگر برای عکس گرفتن مجبور شود کارحرامی - مثل دست گذاشتن به بدن زن یا نگاه به او - را مرتکب شود نباید عکس او را بگیرد. و اگر زن نامحرمی رابشناسد در صورتی که آن زن متهتک نباشد بنابراحتیاط واجب نباید به عکس و فیلم او نگاه کند.

مساله 2551- اگر زن ناچار باشد - مثلا برای تنقیه یا تطهیر - به عورت زن دیگر یا مردی غیر شوهر خود دست بزند، باید چیزی مانند دستکش در دست کند تا دست او به عورت آن شخص نرسد، همچنین است اگر مرد ناچار باشد به عورت مرد دیگر یا زنی غیر از همسر خود دست بزند.

مساله 2552- اگر پزشک برای درمان ناچار شود به بدن نامحرم نگاه کند یا دست بزند و مراجعه به پزشک همجنس یامحرم مشکل باشد اشکال ندارد، و در مواردی که تنها با نگاه کردن یا تنها با دست زدن می‎تواند درمان کند باید به همان اندازه ضرورت اکتفا نماید، و در این جهت اگر هیچ چاره ای نباشد فرقی بین عورت و غیر آن نیست.

مساله 2553- اگر پزشک برای درمان ناچار باشد به عورت شخصی نگاه کند بنابراحتیاط واجب در صورت امکان باید آینه ای را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به خود عورت نباشد اشکال ندارد.

مساله 2554- کسی که می‎خواهد ازدواج نماید فقط به مقدار متعارف برای پسندیدن جایز است به صورت و مو ودستهای زن یا دختر مورد نظر نگاه کند، و چنانچه با نگاه اول غرض حاصل نشود تکرار آن اشکال ندارد. ولی به هرحال نباید قصد لذت داشته باشد، هرچند حصول لذت قهری اشکال ندارد.

مساله 2555- زن می‎تواند در جایی که نامحرم هست با صدای بلند صحبت کند، مگر اینکه

ناوبری کتاب