صفحه ۴۵۴

مسائل نگاه و لمس و صدا

مساله 2541- نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم - گرچه به قصد لذت نباشد - حرام است، همچنین نگاه کردن به بدن محارم و نیز دست و صورت نامحرم اگر به قصد لذت باشد یا بترسد به گناه بیفتد حرام است، بلکه نگاه کردن به دست و صورت نامحرم بدون قصد لذت و ترس نیز محل اشکال است، مگر در موارد ضرورت که اشکال ندارد.

مساله 2542- نگاه کردن به صورت، بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد، ولی بنابراحتیاط باید به جاهایی مثل ران و شکم و سینه که معمولا می‎پوشانند نگاه نکند.

مساله 2543- نگاه کردن بدون قصد لذت به دست، مچ، صورت و موی جلوی سر زنهایی که سن آنان از حد ازدواج گذشته است مانعی ندارد، ولی تماس عمدی جایز نیست.

مساله 2544- نگاه کردن بدون قصد لذت و بدون اینکه بترسد به گناه بیفتد به صورت و دست و موی زنان روستایی که معمولا موی خود را نمی پوشانند یا به صورت و دست و موی زنان بد حجابی که عمدا مراعات حجاب شرعی رانمی کنند هرچند خلاف احتیاط است ولی ظاهرا اشکال ندارد.

مساله 2545- نگاه کردن به صورت، دست، مو و جاهایی از بدن زنهای کفار و اهل کتاب که معمولا آن را نمی پوشاننداگر به قصد لذت نباشد و نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد.

مساله 2546- نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است، مگر مانند سر و صورت و دستها که معمولا آن را نمی پوشانند در صورتی که بدون قصد لذت باشد. همچنین نگاه کردن مرد به بدن مرد دیگر، و زن به بدن زن دیگر با قصدلذت شهوانی حرام است و بدون آن مانعی ندارد.

ناوبری کتاب