صفحه ۴۵۳

مساله 2535- هیچ مسلمانی نباید نسبت به مسائل و مشکلات سایر مسلمانان بی تفاوت باشد، و به اندازه قدرت وتوان خود موظف است در اصلاح امور دینی و دنیایی دیگران اقدام نماید. از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمودند: "کسی که صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست"وسائل الشیعه، کتاب الامربالمعروف و النهی عن المنکر، باب 18 از ابواب (فعل المعروف)، حدیث 2. .

مساله 2536- در معاشرت باید حقوق شرعی و آزادیهای مشروع افراد مسلمان محترم شمرده شود، بنابراین اظهارنظرهای علمی و اجتماعی و نیز تشکلهای صنفی و غیرصنفی که در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افرادباشد نباید ممنوع یا محدود گردد، و هرگونه محدودیتی در این زمینه در حکم تجاوز به حقوق افراد خواهد بود.

مساله 2537- شرکت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شکل که باشد حرام است، و اگر انسان احتمال ندهد که مجلس گناه باشد و پس از شرکت متوجه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او موثر نباشد بایدمجلس را ترک کند.

مساله 2538- تجسس در مسائل شخصی و خانوادگی حتی در مفاسد اخلاقی افراد توسط هر شخص یا ارگان جایزنیست، و اشاعه فحشا حرام می‎باشد، همچنین گوش دادن به مکالمات اشخاص توسط شنود یا به هر شکل دیگر و نیزکنترل نامه های شخصی و پیگیری عیوب و خطاها و لغزشهای شخصی افراد حرام است، و مرتکب آن باید نهی شودو در صورت اصرار بر آن باید توسط محکمه صالح تعزیر گردد. از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمودند: "هرکس به سخن دیگران بدون رضایت آنان گوش دهد در روز قیامت در دو گوش او سرب ریخته می‎شود"برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 94 از ابواب (مایکتسب به)، حدیث 9. .

مساله 2539- اگر کسی بر اثر تجسس بر رازی از رازهای زندگی داخلی مردم آگاه شود نباید آن را افشا کند، و اگر آن راافشا کند و موجب زیان مالی یا آبرویی به کسی شود، صرف نظر از گناهی که کرده باید آن زیان را جبران نماید.

مساله 2540- در حکومت صالح اسلامی تجسس و مراقبت از کارهای غیرشخصی اقلیتهای مذهبی و غیرمذهبی ونیز کارهای غیرشخصی افرادی که مخالفت و ضدیت آنان با اسلام محرز باشد و احتمال عقلایی توطئه از طرف آنان داده شود در حد ضرورت جایز بلکه در بعضی موارد لازم می‎باشد، و تشخیص موارد ذکر شده و کیفیت و مقدارمراقبت باید به وسیله کارشناسان متدین ومتعهد حکومت صالح و براساس قانون و مطابق با موازین شرعی تعیین گردد.

ناوبری کتاب