صفحه ۴۵

آب کشیده شود.

مساله 179- فرزندان نابالغ کفار پس از اسلام آوردن پدر یا مادرشان محکوم به اسلام و به تبعیت آنان پاک می‎شوند، ولی قبل از اسلام آوردن پدر یا مادر حکم کافر را دارند، مگر اینکه خودشان اهل فکر و تشخیص باشند و در این جهت تابع پدر و مادر نباشند.

مساله 180- اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبی که روی آن ریخته اندجدا شود، رطوبت باقیمانده پاک است.

مساله 181- کسی که چیز نجسی را با دست خود آب می‎کشد، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شوند، بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم پاک می‎شود.

مساله 182- ظرف نجس را که با آب قلیل آب می‎کشند، بعد از جدا شدن آبی که برای پاک شدن روی آن ریخته اند، قطره های آبی که پس از پاک شدن ظرف در آن باقی می‎ماند پاک است.

9 - برطرف شدن عین نجاست:

مساله 183- اگر باطن و درون بدن انسان - مانند داخل دهان و بینی - به نجاست آلوده شود، چنانچه آن نجاست برطرف شود پاک شده و لازم نیست آن را آب بکشند، همچنین است اگر بدن حیوان نجس شده و نجاست آن برطرف شود.

مساله 184- اگر دندان مصنوعی داخل دهان نجس شود یا غذای نجسی لای دندانها مانده باشد، چنانچه آب را دردهان بگردانند و به تمام جاهای نجس برسد پاک می‎شود.

مساله 185- جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا از باطن، چنانچه نجس شود بنابراحتیاط واجب آن را آب بکشد.

مساله 186- اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید، چنانچه انسان نداند که خون به غذا رسیده آن غذا پاک است، و اگر خون به آن برسد بنابراحتیاط واجب آن را بشوید. همچنین است حکم دندانی که آن را پرکرده اند.

مساله 187- اگر گرد و خاک و یا پودر نجس به لباس و فرش و مانند آن بنشیند، چنانچه هر دو خشک باشند نجس نمی شود، هرچند بنابراحتیاط برای نماز آن را بتکانند، و اگر تکان دهند به گونه ای که یقین کنند همه گرد نجس برطرف شده احتیاج به شستن نیست. ولی اگر گرد و ی خاک یا لباس و مانند آن تر باشد، باید محل نشستن گرد و خاک راآب بکشند.

ناوبری کتاب