صفحه ۴۴۵

مانند آن باشد جایزنیست، و خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) در صورتی که اثر سوئی بر آن مترتب نباشد یا معالجه امراضی بر آن متوقف باشد دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

مساله 2496- غنا و هر آوازی که مشتمل بر باطل بوده و به تنهایی یا با ضرب هماهنگ موجب برانگیختن و تحریک شهوت شده و به نظر عرف مناسب با مجالس فسق و فجور باشد، خواندن و گوش دادن و نیز یاد دادن و شغل قراردادن آن حرام است. در روایات اسلامی از "ملاهی و غنا" بسیار مذمت شده است، از جمله در روایتی آمده: "خانه ای که در آن شراب و آلات لهو و غنا و قمار باشد، ملائکه به آن خانه وارد نشوند و دعای اهل خانه مستجاب نگردد وبرکت از آن خانه رخت بربندد"برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 100 از ابواب (ما یکتسب به)، حدیث 13. .

مساله 2497- غنای زنان خواننده در مجالس عروسی استثنا شده و حرام نمی باشد، ولی بایدمردهای نامحرم صدای آنان را نشنوندو مشتمل برباطل نباشد.و بنابراحتیاط واجب به مجلس عروسی اکتفا شود و در مجالس جشن دیگرخوانده نشود.

مساله 2498- سرودهای مهیجی که به هنگام جنگ برای تحریک احساسات افراد خوانده می‎شود اشکال ندارد، همچنین هر سرود یا آهنگی که مشتمل بر باطل نبوده و از نظر عرف موجب تحریک شهوت و مناسب با مجالس فسادنباشد اشکال ندارد، و خواندن و گوش دادن و یاد گرفتن و شغل قرار دادن آن جایز می‎باشد.

مساله 2499- اگر کسی شک داشته باشد که سرود یا آهنگی عرفا مناسب با مجالس فساد و از مصادیق غنای حرام می‎باشد یا نه، لازم نیست از آن اجتناب نماید، گرچه احتیاط خوب است.

مساله 2500- حضور علمی و عملی بانوان در شئون گوناگون اجتماع اشکال ندارد، به شرط آنکه اولا: عفت عمومی را رعایت کرده و مرتکب حرام نشوند، و ثانیا: حضور آنان مستلزم تضییع حقوق شوهران نباشد. ولی با این حال مطابق آنچه از کتاب و سنت استفاده می‎شود بهتر است زنان در غیر موارد ضرورت و لزوم در اجتماعاتی که نامحرم وجوددارد ظاهر نشوند.

مساله 2501- تمایل فکری و عملی به ظالمین و حمایت از آنان در انجام گناه و تجاوز به حقوق، و کار کردن و فعالیت در دستگاه دولتهای کافر یا ظالم اگر موجب حمایت از کفر و ظلم و اعانت به کافر یا ظالم باشد حرام است، مگر اینکه در شرایط ویژه ای برای پشتیبانی از اسلام و مسلمانان باشد.

ناوبری کتاب