صفحه ۴۴۴

مسائل مشاغل و درآمدها

مساله 2489- کسب مال و تجارت باید از راه حلال و مشروع باشد، و اگر کسی از راههای حرام مانند: قمار، دزدی، ربا، رشوه، غنا، مدح و تقویت ظالم مالی به دست آورد حرام است و ضامن آن می‎باشد.

مساله 2490- قراردادن هر فعل حرام به عنوان شغل و راه کسب و در آمد حرام است، بنابراین ساختن هر چیزی که برای عبادت غیرخدا ساخته می‎شود بلکه بنابراحتیاط مطلق مجسمه انسان و حیوان و نیز ساختن هر آنچه منفعت اختصاصی یا منفعت عمومی آن حرام باشد جایز نیست. همچنین است شراب فروشی و جادوگری و نظایر آن.

مساله 2491- یادگرفتن و یاد دادن علوم و صنایعی که مورد نیاز مردم است و موجب عظمت و قدرت مسلمانان دربرابر کفار می‎باشد بر همه افراد واجب کفایی است.

مساله 2492- یاد گرفتن سحر و عمل به آن حرام است، مگر اینکه برای باطل کردن سحر باشد که در حد ضرورت اشکال ندارد.

مساله 2493- "کهانت" و "تنجیم"(کاهن) ادعا می‎کند که وقایع را به واسطه خبر دادن اجنه و شیاطین یا به واسطه اسباب خفیه دیگر می‎فهمد، و (منجم) به وسیله حرکات افلاک و تقارن کواکب از آینده خبر می‎دهد. اگر به این شکل باشد که برای غیر خداوند - به طور استقلال یا اشتراک با خداوند - تاثیر قائل شوند حرام بلکه شرک است، و اگر مشیت خدای متعال را موثر مطلق بداند و پیش بینیهایش به نحو حدس وتخمین و مبنی بر این باشد که پروردگار عالم بعضی امور را سبب یا مقارن و هماهنگ بعض امور دیگر قرار داده و ابقای سببیت یا تقارن و سلب آن در قبضه قدرت مطلقه او می‎باشد اشکال ندارد.

مساله 2494- شعبده بازی در صورتی که برای جلوه دادن حق به شکل باطل و یا باطل به شکل حق باشد جایزنیست، ولی اگر تنها برای سرگرمی باشد اشکال ندارد.

مساله 2495- احضار ارواح چنانچه موجب هتک یا اذیت آنان و یا برهم زدن نظم عمومی و

ناوبری کتاب