صفحه ۴۴۳

مساله 2487- در ولایت و سرپرستی پدر و جد پدری عدالت آنان شرط نیست، ولی هرگاه برای حاکم شرع ثابت شود که سرپرستی آنان به ضرر کودک یا سفیه و یا دیوانه می‎باشد، باید آنان را از تصرف در اموال کودک یا سفیه و یادیوانه منع کند و شخص دیگری را که امین باشد منصوب نماید.

مساله 2488- ولایت پدر و جد پدری بر کودک پس از بالغ شدن و رشد او خود به خود از بین می‎رود، ولی فرزند بایدپس از بلوغ نیز از پدر و مادر خود - بجز در مواردی که استثنا شده - حتی المقدور اطاعت کند، بخصوص اگر مخالفت باآنان موجب اذیت و آزار آنان گردد.

ناوبری کتاب