صفحه ۴۴۰

مساله 2473- آنچه را که انسان صدقه داده مکروه است از صدقه گیرنده بخرد یا به عنوان بخشش از طرف او قبول نماید، ولی اگر به ارث به او برسد قبول آن مانعی ندارد.

مساله 2474- رد کسی که درخواست کمک کرده و نیز درخواست کمک بدون داشتن نیاز شدیدا کراهت دارد.

ناوبری کتاب