صفحه ۴۴

7 - اسلام:

مساله 173- اگر کافر شهادتین بگوید، یعنی بگوید: "اشهد ان لا اله الاالله و اشهد ان محمدا رسول الله" هرچند به زبان دیگر باشد مسلمان می‎شود، و بعد از مسلمان شدن بدن و آب دهان و عرق او پاک است، ولی اگر هنگام مسلمان شدن عین نجاست - مانند خون و مشروبات الکلی - به بدن او باشد، باید آن را برطرف کند و جای آن را هم آب بکشد، بلکه اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست برطرف شده باشد بنابراحتیاط واجب جای آن را آب بکشد.

مساله 174- اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن دربدن او نباشد نجس است، بلکه اگر در بدن او هم باشد بنابراحتیاط واجب باید از آن اجتناب نماید.

مساله 175- اگر کافر شهادتین را بگوید و انسان نداند قلبا مسلمان شده یا نه پاک است، همچنین است اگر بداند قلبامسلمان نشده ولی آنچه در دل دارد اظهار نمی کند و بر طبق موازین اسلام عمل می‎نماید.

8 - تبعیت:

"تبعیت" آن است که چیز نجسی با پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود، مانند سرکه شدن شراب و پاک شدن آن که سبب می‎شود ظرف آن نیز به تبعیت پاک شدن سرکه ها پاک شود.

مساله 176- هنگامی که شراب سرکه می‎شود ظرف آن هم تا جایی که شراب هنگام جوش آمدن به آنجا رسیده پاک می‎شود، حتی پارچه ای که معمولا روی آن ظرف می‎اندازند و هنگام جوش آمدن آن پارچه هم آلوده می‎شود پاک می‎گردد، بلکه اگر هنگام جوش آمدن آب انگور سررفته و به پشت ظرف بریزد، هنگامی که سرکه می‎شود پشت ظرف هم پاک می‎شود.

مساله 177- اگر آب انگوری که با آتش جوشیده پیش از آنکه دوسوم آن بخار شود به جایی بریزد، بنابراحتیاط واجب باید آن را آب کشید، ولی ظرف و کفگیری که برای پختن آن به کار رفته پس از کم شدن دو سوم آن پاک می‎شود.

مساله 178- تخته یا سنگی که میت را روی آن غسل می‎دهند و پارچه ای که عورت او را با آن می‎پوشانند و دست کسی که میت را غسل می‎دهد، پس از تمام شدن غسل پاک می‎شود، ولی کیسه، صابون و سنگ پا که هنگام شستن میت به کار رفته، بنابراحتیاط باید

ناوبری کتاب