صفحه ۴۳۸

برود بنابراقوی ورثه او نیز نمی توانندوقف را به هم بزنند، هرچند بهای ملک موقوفه از یک سوم دارایی او بیشتر باشد.

مساله 2459- اگر ملکی نظیر درختان یک باغ را بر افراد خاصی وقف نماید به گونه ای که میوه آن درختان در ملک آن افراد حادث شود آنان مالک میوه می‎شوند، و چنانچه سهم هر یک از افراد به حد نصاب زکات برسد باید زکات آن رابپردازد، ولی چنانچه واقف درختان باغ را برای جهتی از جهات عمومی - مانند عنوان فقرا - وقف نماید نه برای افرادخاص، تعلق زکات به میوه آنها معلوم نیست.

مساله 2460- اگر ملک وقف به طور کلی خراب شود، باقی ماندن عرصه آن به وقفیت در بعضی موارد محل اشکال است، ولی بجاست احتیاط شود.

مساله 2461- قبرستانهایی که وقف بوده و در مسیر خیابان قرار می‎گیرند از وقف بودن خارج نمی شوند، و تصرف ونیز خرید و فروش آنها جایز نیست، ولی عبور و مرور از آنها اگر هتک اموات نباشد اشکال ندارد. و در صورتی که قبرستان ملک شخصی افراد باشد هرگونه تصرف در آن بستگی به رضایت صاحب ملک دارد.

مساله 2462- فرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، همچنین انتقال کلیه ابزار و وسایلی که برای محل خاصی وقف شده به محل دیگر جایز نیست.

مساله 2463- اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود تا مدتی به تعمیر احتیاج پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و منافع ملک درمعرض تلف، و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد می‎توانند منافع آن ملک را به مصرف مسجدی که به تعمیر احتیاج داردبرسانند.

مساله 2464- اگر ملکی را به این منظور وقف کنند که سود آن را صرف تعمیر مسجد و کمک به امام جماعت و موذن و خادم مسجد نمایند، چنانچه سهم هریک معلوم نباشد باید نخست مسجد را تعمیر نمایند آنگاه زیادی آن را بین امام جماعت و موذن و خادم به طور مساوی قسمت نمایند، و بهتر آن است که با یکدیگر مصالحه کنند.

مساله 2465- وقف بودن هر چیز به یکی از راههای زیر ثابت می‎شود:

1 - شهرت بین مردم، به گونه ای که موجب یقین یا اطمینان گردد.

2 - اقرار کسی که ملک در اختیار اوست، یا در نبودن او وارثانش اقرار نمایند.

3 - مردم با آن به گونه ملک موقوفه عمل نمایند.

4 - شهادت دو مرد عادل

ناوبری کتاب