صفحه ۴۳۶

است، ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنان متولد شده اند صحیح است، و آنان که به دنیا نیامده اند پس از تولد با دیگران شریک می‎شوند.

مساله 2447- اگر چیزی را بر خودش وقف کند که درآمد آن را به مصرف زندگی خود برساند صحیح نیست، بلکه اگرآن را وقف کند که سود آن را پس از مرگ مثلا خرج مقبره اش نمایند نیز محل اشکال است، ولی اگر مثلا مالی را برای فقرا وقف کند و بعد خودش فقیر شود می‎تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مساله 2448- چیزی که وقف می‎شود باید عین آن موجود و مشخص باشد، بنابراین وقف کردن دین مانند اینکه بگوید: آنچه را از فلانی طلب دارم وقف نمودم، یا وقف نمودن چیزی که مشخص نیست مانند اینکه بگوید: یکی ازباغهایم را وقف نمودم صحیح نیست. همچنین اگر منافع چیزی را وقف کند مثلا بگوید: منافع و استفاده خانه ام راوقف نمودم صحیح نمی باشد، ولی وقف کردن خانه برای سکونت در آن یا وقف درخت برای استفاده از میوه آن صحیح است، هرچند هنگام وقف میوه درخت موجود نباشد.

مساله 2449- مصرفی که ملک را برای آن وقف می‎کند باید معین و حلال باشد، بنابراین اگر ملک خود را برای یکی ازچند مسجد بدون تعیین آن وقف نماید، یا آن را برای ترویج باطل و نظایر آن وقف کند صحیح نیست.

شرایط ضمن وقف:

مساله 2450- شرایطی را که واقف برای استفاده از وقف قرار می‎دهد در صورتی که مشروع باشد صحیح است و بایدبه آنها عمل شود. به عنوان مثال اگر برای سکونت طلاب در مدرسه شرط نماید که نماز شب بخوانند باید به آن شرطعمل نمایند، وگرنه نمی توانند در آن مدرسه سکونت داشته باشند.

مساله 2451- اگر مثلا خانه ای را برای اشخاص خاصی وقف نماید و از ظاهر وقف یا نشانه های دیگر معلوم شود که منظور واقف حفظ عنوان خانه بوده است، تغییر آن به چیز دیگر - مانند مغازه - جایز نیست، بلکه اگر احتمال هم داده شود بنابراحتیاط واجب آن را تغییر ندهند.

تولیت و نظارت بر وقف:

مساله 2452- اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکندچنانچه بر افراد مخصوصی وقف کرده باشد، نسبت به چیزهایی که

ناوبری کتاب