صفحه ۴۳۵

مساله 2440- لازم نیست در وقف صیغه خاصی بخوانند، بلکه با هر لفظ یا عملی وقف بودن چیزی را بفهماند و آن را تحویل دهد وقف صحیح است و به قبول نیاز نیست، حتی در وقف خاص نیز بنابراقوی نیازی به قبول نیست. پس اگر به قصد وقف ملکی را تحویل متولی یا موقوف علیه دهد یا مثلا فرش را به قصد وقف در مسجد بیندازد و روی آن نماز بخوانند وقف صحیح است.

مساله 2441- زمینی که برای مسجد وقف شده پس از آنکه واقف به قصد مسجد بودن اجازه دهد که در آن نمازبخوانند، همین که یک نفر در آن به قصد مسجد نماز خواند وقف تحقق می یابد، همچنین است اگر واقف آن راتحویل متولی دهد.

مساله 2442- اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف یا تحویل دادن آن به قصد وقف پشیمان شود یا از دنیا برود وقف صحیح نیست.

مساله 2443- وقف باید منجز و بدون تردید انجام شود، پس اگر واقف آن را مشروط به شرطی کند که وجود آن شرطدر حال یا آینده قطعی یا محتمل باشد دو صورت دارد:

الف - چنانچه آن شرط دخالتی در صحیح بودن وقف ندارد، صحت وقف محل اشکال است، مثل اینکه بگوید: "اگرخداوند پسری به من عطا کرد خانه ام وقف باشد".

ب - اگر آن شرط در نظر واقف قطعی است و در صحت وقف دخالت دارد، وقف صحیح است، مانند اینکه بگوید:"اگر آن خانه مال من باشد آن را وقف نمودم".

مساله 2444- کسی که مالی را وقف می‎کند اگر از موقع خواندن صیغه برای همیشه مال را وقف کند وقف صحیح است، ولی اگر - به عنوان مثال - بگوید: "این مال بعد از مردن من وقف باشد" یا "تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد" یا "تا ده سال وقف باشد بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد" وقف بودنش محل اشکال است، ولی در دوصورت اخیر احوط آن است که بر طبق آن عمل کنند و احکام حبس را بر آن جاری نمایند.

مساله 2445- وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف متولی وقف یا کسی که برای او وقف شده یاوکیل و یا ولی او بدهند، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه وقف آنان باشد از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است.

مساله 2446- اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده اند وقف کند صحت آن محل اشکال

ناوبری کتاب