صفحه ۴۳۴

مسائل وقف

"وقف" آن است که انسان ملکی را ثابت نگه دارد و منافع آن را برای شخص یا اشخاص یا برای کار و یا مصرفی تعیین نماید، مانند اینکه زمینی را برای مسجد یا حسینیه یا مدرسه و یا فقرا به این کار در اصطلاح "وقف" وبه مالی که وقف می‎شود "موقوفه" و به وقف مخصوص سازد. کننده "واقف" و به کسی که برای او یا مصرفی که برای آن وقف شده "موقوف علیه" گفته می‎شود.

مساله 2436- وقف بر دو نوع است:

1 - "وقف خاص"، مانند آنکه چیزی را برای اولاد خود وقف نماید.

2 - "وقف عام" که اختصاص به افراد خاصی ندارد، مانند آنکه چیزی را برای مسجد یا حسینیه و یا فقرا وقف کند.

مساله 2437- اگر کسی چیزی را وقف کند و تحویل موقوف علیه یا متولی دهد از اختیار او خارج می‎شود، و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد، ولی در بعضی موارد که در مساله «2045» گفته شد فروختن آن اشکال ندارد.

شرایط واقف و وقف:

مساله 2438- وقف کننده باید بالغ، عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست، همچنین محجور - نسبت به آنچه از تصرف در آن منع شده - نمی تواند اموال خود را وقف نماید.

مساله 2439- در وقف - خاص باشد یا عام - بنابراحتیاط قصد قربت لازم است. ولی لازم نیست ) وقف کننده مسلمان باشد، بنابراین اگر غیر مسلمان هم چیزی را وقف کند صحیح است.

ناوبری کتاب