صفحه ۴۳۱

مساله 2423- اگر عاریه گیرنده به غصبی بودن مال آگاهی نداشته باشد و مال در دست او تلف شود و صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می‎تواند عوض را از عاریه دهنده مطالبه نماید، مگر اینکه چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، که در این دو صورت نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می‎دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مساله 2424- اگر چیزی را برای استفاده خاصی عاریه نماید استفاده های دیگر از آن - هرچند متعارف باشد - جایزنیست، و اگر تخلف کند و عین تلف شود ضامن است، بلکه عوض استفاده ها را نیز باید بدهد. و اگر چیزی موارداستفاده گوناگون دارد باید هنگام عاریه نوع استفاده از آن معین شود.

مساله 2425- عاریه یک چیز به چند نفر معین صحیح است، ولی عاریه دادن آن به جماعتی که تعداد آنها معلوم نیست اشکال دارد.

ناوبری کتاب