صفحه ۴۳۰

عاریه لامپ و بلندگو- بدون زیاده روی و یا کوتاهی در حفظ آن از بین برود یا دچار نقصی شود عاریه گیرنده ضامن نیست، مگر اینکه ضمانت او شرط شده باشد یا عاریه دهنده غاصب باشد.

مساله 2414- اگر عاریه دهنده بمیرد یا شرعا نتواند در مال خود تصرف کند - مثلا دیوانه شود - عاریه گیرنده باید فورامالی را که عاریه کرده به ورثه میت یا ولی کسی که نمی تواند در مال خود تصرف کند برساند.

مساله 2415- اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه دهند محل اشکال است، و اگر برای استفاده و استعمال عاریه دهند حرام است.

مساله 2416- عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت گیری صحیح است.

مساله 2417- اگر ظرف نجس را برای خوردن یا آشامیدن از آن عاریه دهد باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‎گیرد بگوید.

مساله 2418- کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می‎تواند آن را پس بگیرد، و کسی هم که عاریه کرده هروقت بخواهد می‎تواند آن را پس دهد. و در صورت اول اگر پس گرفتن عرفا موجب خسارت عاریه گیرنده شودبنابراحتیاط واجب باید یا مهلت دهد و یا خسارت را جبران نماید.

مساله 2419- اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل و یا ولی او تحویل دهد و بعد آن چیز تلف شود عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر آن را تحویل ندهد و مثلا بدون اجازه به جایی ببرد که صاحبش آن را معمولا به آنجا می‎برده وبعد تلف شود یا دیگری آن را تلف کند ضامن است.

مساله 2420- چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری عاریه و یا اجاره دهد، و اگر با اجازه به دیگری عاریه دهد و از دنیا برود یا دیوانه شود، در صورتی که عاریه دوم از طرف خود مالک باشد باطل نمی شود.

مساله 2421- اگر بداند چیزی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند، و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد و خودش نیز نمی تواند از آن استفاده نماید.

مساله 2422- اگر مالی را که می‎داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‎تواند عوض آن را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه نماید. همچنین مالک می‎تواند عوض استفاده هایی را که عاریه گیرنده برده از هر کدام مطالبه نماید، و اگر عوض استفاده آن را از عاریه کننده بگیرد او نمی تواند آن را ازعاریه دهنده مطالبه نماید.

ناوبری کتاب