صفحه ۴۳

نجس است، و تنها وقتی پاک وحلال می‎شود که ثلثان گردد، یعنی چنان بجوشد که دو سوم آن بخار شود.

ب - به خودی خود جوش آمده باشد، که در این صورت نجس و خوردن آن حرام است، و تنها در صورتی پاک و حلال می‎شود که تبدیل به سرکه گردد.

مساله 167- آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه پاک است، ولی اگر با آتش جوش آمده باشد، تا یقین نکنیم که دو سوم آن کم شده بنابراحتیاط واجب پاک و حلال نمی شود، و اگر یقین کنیم که به خودی خود جوش آمده، تاسرکه نشود پاک و حلال نمی شود.

مساله 168- اگر مثلا در یک خوشه غوره یک یا دو دانه انگور باشد، چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می‎شود"آبغوره" بگویند و اثری از شیرینی انگور در آن نباشد و بجوشد، پاک و خوردن آن حلال است، همچنین چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور اگر جوش آید نجس نیست.

مساله 169- اگر یک دانه انگور در چیزی که به آتش می‎جوشد بیفتد و مغز آن بجوشد بنابراحتیاط واجب از آن اجتناب شود.

مساله 170- اگر هنگام پختن شیره آب انگور را در چند دیگ جوش بیاورند، احتیاطا برای هر دیگ یک کفگیراختصاص دهند، و کفگیر دیگ جوش نیامده را در دیگ جوش آمده، و کفگیر دیگ ثلثان نشده را در دیگ ثلثان شده نزنند.

6 - انتقال:

مساله 171- اگر خون بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده داردبه مسائل (964) تا (968) مراجعه شود. به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد انتقال یابد وخون آن حیوان به شمار آید پاک است، و این را در اصطلاح "انتقال" گویند، مانند خونی که پشه از بدن انسان یا حیوان دیگر می‎مکد و جزو بدن پشه می‎شود. اما خونی که زالو از بدن انسان می‎مکد چون جزو خون بدن آن حیوان نشده نجس است.

مساله 172- اگر کسی پشه ای را که بر بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه بیرون آمده خونی است که از اومکیده یا از خود پشه می‎باشد، آن خون پاک است، اما اگر بداند که از او مکیده و فاصله مکیدن خون و کشتن پشه به قدری اندک باشد که بگویند خون انسان است، یا معلوم نباشد خون پشه است یا خون انسان نجس می‎باشد.

ناوبری کتاب