صفحه ۴۲۹

مسائل عاریه

"عاریه" آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و در مقابل چیزی هم از او نگیرد.

مساله 2407- در عاریه خواندن صیغه لازم نیست، به عنوان مثال اگر کسی لباس خود را به قصد عاریه به دیگری دهدو او نیز با همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.

مساله 2408- عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده - مثلا آن را اجاره داده - در صورتی صحیح است که مالک آن چیز یا آن منفعت به عاریه دادن آن رضایت دهد یا از قرائن معلوم شود که راضی است.

مساله 2409- چیزی را که منفعت آن مال انسان است - مثلا خانه ای که آن را اجاره کرده - می‎تواند به شخص مورداطمینان عاریه دهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند یا اطلاق اجاره منصرف به این باشد که تنها خودش از آن استفاده نماید، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.

مساله 2410- اگر دیوانه یا سفیه یا بچه و یا مفلس مال خود را عاریه دهد صحیح نیست، اما اگر ولی بچه یا دیوانه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه یا دیوانه آن مال را به دستور ولی خود به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.

مساله 2411- در عاریه طلا یا نقره اگر تلف شود - هرچند در نگهداری آن کوتاهی نشده باشد - عاریه گیرنده ضامن است، و در غیر طلا و نقره اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و در استفاده بردن از آن زیاده روی نکرده باشد ضامن نیست، مگر اینکه هنگام عاریه شرط کرده باشند که اگر تلف شود عاریه گیرنده ضامن باشد.

مساله 2412- اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که در صورت از بین رفتن ضامن نباشد بنابراقوی ضامن نیست.

مساله 2413- اگر عین عاریه شده در اثر استفاده مجازی که به خاطر آن عاریه شده - مانند

ناوبری کتاب