صفحه ۴۲۸

مساله 2399- اگر امانتگذار بمیرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار باید امانت را به همه ورثه بدهد یا به کسی بدهدکه همه آنان گرفتن امانت را به او واگذار کرده اند، و اگر وصی هم داشته باشد باید تا مقدار یک سوم به وصی هم مراجعه شود. پس اگر بدون اجازه دیگران همه امانت را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران می‎باشد.

مساله 2400- اگر امانتدار بمیرد یا دیوانه شود وارث میت یا ولی دیوانه باید هرچه زودتر به امانتگذار اطلاع دهد و یاامانت را به او برساند.

مساله 2401- اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولی او برساند، و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد، و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد بایدوصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد جنس و خصوصیات امانت و محل و صاحب آن را بگوید. هرچند درصورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد لازم نیست وصیت نماید.

مساله 2402- اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مساله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود بنابراحتیاط واجب عوض آن را ضامن است، گرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده وبیماری او خوب شود.

مساله 2403- مالی که رهن یا عاریه یا اجاره و یا به مضاربه گذاشته شده است در دست طرف معامله امانت بوده وباید در حفظ آن کوشا باشد.

مساله 2404- اگر مالی را سیل یا دزد ببرد و بعد به دست کسی بیفتد یا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و یا اشتباه درمعامله و نظایر آن به دست کسی بیفتد، آن فرد باید به طور امانت از آن نگهداری نماید و آن را به دست مالک یا وکیل اوبرساند و یا به آنها اطلاع دهد. همچنین است اگر کسی مال گمشده ای را پیدا کند و یا مالی که در معرض تلف و نابودی است به دست آورد.

مساله 2405- اگر کافر غیر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد حفظ امانت و رد آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است، و در صورتی که کافر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد بنابراحتیاط هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحویل دهد.

مساله 2406- اگر کسی امانتداری خود را انکار نماید یا آن را قبول کند ولی مدعی تلف شدن امانت یا رد آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بینه ای نداشته باشد ادعای او با قسم قبول خواهد شد. همچنین است در صورتی که دوطرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول دارند ولی امانتگذار مدعی کوتاهی و یا تعدی امانتدار در مال امانت شود.

ناوبری کتاب