صفحه ۴۲۵

مساله 2385- کفیل بدون رضایت طلبکار نمی تواند کفالت را به هم بزند، مگر آنکه در عقد کفالت این حق برای اوشرط شده باشد. ولی طلبکار هر وقت بخواهد می‎تواند کفالت را به هم بزند.

مساله 2386- اگر کفیل در طول مدت کفالت یقین کند یا احتمال عقلایی دهد که شخص مورد کفالت قصد فرار داردمی تواند پیش از موعد او را تحویل دهد، و در این صورت کفالت به هم می‎خورد.

مساله 2387- هزینه احضار بدهکار در صورتی که بدون اجازه طلبکار باشد به عهده کفیل است، و اگر با اجازه طلبکاربوده به عهده او می‎باشد.

مساله 2388- اگر فردی شخص بدهکاری را از دست طلبکار رها کرده و فراری دهد، چنانچه به گونه ای باشد که طلبکار دسترسی به او پیدا نکند، آن شخص باید بدهکار را تحویل دهد و یا بدهی او را بپردازد، هرچند کفایت پرداخت بدهی خالی از اشکال نیست. و از این قبیل است فراری دادن قاتل از دست ورثه مقتول.

ناوبری کتاب