صفحه ۴۲۳

مستند به نقص ونارسایی آزمایشگاه باشد مسئول آزمایشگاه ضامن است، و اگر مستند به پزشک باشد پزشک ضامن است، مگر اینکه شرط عدم ضمان کرده باشند که در این صورت پزشک ضامن نیست.

مساله 2375- اگر مادر احتیاج به عمل سزارین داشته باشد و در اثر تاخیر آسیبی به مادر یا بچه وارد شود یا منجر به مرگ یکی از آنان گردد، چنانچه مرگ یا آسیب مستند به کسی نباشد هیچ کس ضامن نیست، ولی اگر به کسی مستندباشد همان فرد ضامن خواهد بود، مگر اینکه شرط عدم ضمان کرده باشد و تقصیر و کوتاهی نیز از او سر نزده باشد.

مساله 2376- اگر کسی بچه ای را با اجازه ولی او ختنه کند و ختنه کننده متخصص باشد و ضرری به آن بچه برسد یابمیرد، چنانچه به طور معمول ختنه کرده باشد ضامن نیست، ولی اگر به طور معمول ختنه نکرده یا ختنه کننده متخصص نباشد ضامن خواهد بود.

مساله 2377- کسی که مسئولیت انجام کار مشروعی را در ارگان یا موسسه ای قبول کرده است در حقیقت امانتی راقبول نموده و لازم است مسئولیت خود را به طور صحیح و کامل انجام دهد، در غیر این صورت علاوه بر اینکه گناه کرده نسبت به حقوق و دستمزدی که دریافت نموده ضامن می‎باشد.

مساله 2378- اگر کسی بدون مراعات مصلحت عابرین در جاده عمومی آب بپاشد یا برف و مانند آن که موجب لغزندگی است بریزد یا کالایی را بگذارد و یا اتومبیل خود را پارک نماید که موجب تنگی یا مسدود شدن جاده شود ودر اثر آن آسیب جانی یا مالی به کسی وارد گردد ضامن خواهد بود.

مساله 2379- اگر در اثر مسامحه و تخلف در رانندگی تصادفی پیش آید و آسیب جانی یا مالی به کسی برسد راننده اتومبیل ضامن خواهد بود.

مساله 2380- اگر در اثر مسامحه و تخلف در رانندگی کسی کشته شود قتل شبه عمد است، ولی چنانچه بدون مسامحه و تخلف قتلی صورت پذیرد قتل خطایی می‎باشد. و دیه قتل در احکام دیات بیان خواهد شدبه مساله (3254) و بعد از آن مراجعه شود. .

ناوبری کتاب