صفحه ۴۲۲

نباید دخالت کند، و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارض سوئی شودضامن می‎باشد.

مساله 2367- اگر پزشک با بیمار یا ولی او شرط عدم ضمان کند - یعنی به او بگوید اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد - در صورتی که حاذق باشد و دقت و احتیاط را در معالجه رعایت نماید و در عین حال به مریض ضرری برسدضامن نیست.

مساله 2368- اگر پزشک دارویی را تعریف کند یا بگوید درمان فلان درد با فلان داروست و بیمار با اختیار و فهم خوددارو را با درد خود منطبق نموده و مصرف کند، پزشک در برابر عوارض آن ضامن نیست.

مساله 2369- اگر پزشک نسخه نوشته و دستور به مصرف دارو دهد به گونه ای که بیمار از خود اختیاری نداشته و به اعتماد دستور پزشک دارو را مصرف نماید، چنانچه در معالجه خطا کرده و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ضامن خواهد بود، مگر اینکه شرط عدم ضمان کند و دقت لازم را بنماید.

مساله 2370- اگر پزشک با دست خود به بیمار دارو دهد و یا آمپول تزریق نماید و عوارضی پیش آیدمسئول می‎باشد، مگر اینکه شرط عدم ضمان کند و احتیاط لازم را بنماید.

مساله 2371- اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند ضامن نیست.

مساله 2372- در مواردی که بیمار یا ولی او شرط عدم ضمان را از پزشک قبول نکنند، چنانچه جان بیمار در خطرنباشد یا اینکه مراجعه به پزشک دیگر ممکن باشد می‎تواند بیمار را رها کرده و معالجه ننماید، و اگر جان بیمار در خطرباشد و مراجعه به پزشک دیگر ممکن نباشد اقدام به معالجه او لازم است، و در این صورت اگر پزشک حاذق بوده واحتیاط و دقت لازم را بنماید ضامن نمی باشد.

مساله 2373- ضامن نبودن پزشک به وسیله نصب اطلاعیه در محل درمان یا اعلام در رسانه ها ثابت نمی شود، بلکه باید خود بیمار یا ولی او پس از آگاهی از کیفیت درمان شرط عدم ضمان را به صورت کتبی یا شفاهی قبول کند. وچنانچه قبول شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد اشکال ندارد، ولی اگر اجبار و اکراه در بین باشد پزشک ضامن است.

مساله 2374- در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه اگر خسارات و عوارض آن

ناوبری کتاب