صفحه ۴۲۱

اجازه بدهکار اصلی ضمانت کرده به بدهکار اصلی مراجعه می‎نماید. همچنین است حکم موردی ه که ضامن سوم یا چهارم - هرچه بالا روند - ضمانت ضامنهای قبل از خود رابنمایند.

مساله 2361- چند نفر می‎توانند به طور مشترک بدهی یک نفر را ضمانت نمایند، خواه سهم هر کدام مساوی با سهم دیگران باشد یا متفاوت، و با پرداخت سهم هر یک به همان اندازه از بدهی او کم می‎شود. اما صحت ضمانت چند نفربه طور مستقل نسبت به همه یک بدهی محل اشکال است.

مساله 2362- ضمانت از منافع مانند ضمانت از کاری که به عهده دیگری است چنانچه مباشرت در آن شرط نباشدصحیح است.

مساله 2363- همان گونه که ضمانت در "اعیانی که به ذمه است" صحیح می‎باشد ضمانت در "اعیان موجوده" نیزاشکال ندارد، بنابراین چنانچه کسی برای خریدار ضامن شود که اگر جنس فروخته شده معیوب باشد عوض آن را به او بدهد، ضمانت او صحیح است و باید به آن عمل نماید.

ب - ضمانت قهری:

مساله 2364- "ضمانت قهری" ضمانتی است که بدون قرارداد و عقد خاصی حاصل می‎شود، مانند مواردی که انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال وحقوق او وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید، یا تا زمانی که مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود، و یا مثلا حیوان متعلق به او دراثر مسامحه و کوتاهی ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است، و درمورد اخیر چنانچه حیوان کسی به دیگری حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.

مساله 2365- اگر از راه نامشروع مالی به دست انسان برسد ضامن آن مال خواهد بود.

مساله 2366- با توجه به اینکه علم طبابت از جهت تشخیص امراض گوناگون و شناخت داروهای متفاوت و راههای معالجه بسیار وسیع است، هر پزشکی تنها در محدوده شناخت و اطلاعات خود می‎تواند طبابت کند، و در هر موردی که مرض یا داروی آن را نتواند تشخیص دهد

ناوبری کتاب