صفحه ۴۲۰

بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.

مساله 2353- اگر ضمانت به طور صحیح و با شرایط آن برقرار شود ضامن نمی تواند آن را به هم بزند، مگر اینکه هنگام بستن قرارداد ضمانت ضامن یا طلبکار شرط کرده باشد که هرگاه بخواهد بتواند آن را به هم بزند.

مساله 2354- هرگاه انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد - اگرچه بعد فقیر شود - طلبکار نمی تواندضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید، همچنین است اگر هنگام ضامن شدن نتواندطلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مساله 2355- اگر انسان در موقعی که ضامن می‎شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعدبفهمد، می‎تواند ضامن بودن او را به هم بزند، ولی اگر پیش از آنکه طلبکار بفهمد ضامن قدرت پرداخت پیدا کرده باشد به هم زدن ضمانت خالی از اشکال نیست.

مساله 2356- هرگاه ضامن بدون درخواست و اجازه بدهکار ضامن شود و بدهی او را بپردازد، نمی تواند از او چیزی بگیرد، ولی اگر با درخواست و اجازه او باشد و قصد مجانی بودن ضمانت را هم نداشته باشد، می‎تواند آنچه را ازبابت او پرداخت کرده مطالبه کند، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد نمی تواندچیزی را که داده از او مطالبه نماید، مگر اینکه بدهکار راضی شود.

مساله 2357- اگر بدهی مدت دار باشد و ضامن پس از قبول ضمانت با همان مدت بدهی را پیش از رسیدن موعدپرداخت نماید، نمی تواند پیش از تمام شدن مدت آن را از بدهکار اول مطالبه نماید، ولی اگر ضامن با رضایت بدهکارآن را پیش از موعد پرداخت کند می‎تواند همان وقت به او مراجعه نموده و بدهی را مطالبه نماید.

مساله 2358- اگر بدهی مدت دار باشد و ضامن پیش از رسیدن موعد بمیرد، طلبکار می‎تواند فورا بدهی خود را ازارث او مطالبه نماید، ولی وارثان ضامن حق ندارند پیش از رسیدن موعد آن را از بدهکار مطالبه نمایند.

مساله 2359- هرگاه بدهکار مالی را نزد طلبکار رهن گذاشته باشد، چنانچه کسی ضمانت بدهی او را نماید رهن به هم می‎خورد و مال گرو آزاد می‎شود.

مساله 2360- هرگاه انسان بدهی کسی را ضمانت کند و بدهکار شود دیگری نیز می‎تواند بدهی ضامن را ضمانت نماید، و در این صورت ضامن دوم بدهکار می‎باشد، و پس از پرداخت بدهی چنانچه ضمانت او با اجازه ضامن اول بوده به ضامن پیش از خود رجوع می‎کند، و او نیز اگر با

ناوبری کتاب