صفحه ۴۲

موقع تابیدن آفتاب تر بوده یا شک کندتری آن به واسطه آفتاب خشک شده یا نه، آن زمین نجس است، همچنین است اگر شک کند که پیش از تابش آفتاب عین نجاست از آن برطرف شده یا نه، یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده است یا نه.

4 - استحاله:

مساله 159- اگر ماهیت و جنس چیز نجس به گونه ای عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید پاک می‎شود ومی گویند "استحاله" شده است، مثل آنکه چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود.ولی اگر ماهیت و جنس آن عوض نشود پاک نمی شود، مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند.

مساله 160- اگر چیز نجسی به وسیله مواد شیمیایی یا دستگاههای جدید به طور کلی استحاله شده و جنس و ماهیت آن تغییر کند پاک می‎گردد، ولی تنها تغییر آثار آن کافی نمی باشد.

مساله 161- کوزه گنلی و مانند آن که از گل نجس ساخته شده نجس است، و بنابراحتیاط واجب باید از ذغالی که ازچوب نجس درست شده اجتناب شود.

مساله 162- اگر شراب به خودی خود یا به واسطه آنکه چیزی مثل سرکه و نمک در آن ریخته اند سرکه شود پاک می‎گردد.

مساله 163- شرابی که از انگور نجس درست کنند به سرکه شدن پاک نمی شود، بلکه اگر نجاستی هم از خارج به شراب برسد بنابراحتیاط واجب باید پس از سرکه شدن از آن اجتناب نمایند.

مساله 164- پوشال ریز انگور و خرما که معمولا هنگام سرکه انداختن درون خم ریخته می‎شود اشکال و ضرری ندارد، ولی بنابراحتیاط واجب تا هنگامی که انگور یا کشمش و یا خرما سرکه نشده چیزهایی از قبیل خیار، پیاز، سیر وبادمجان در آن نریزند.

مساله 165- چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه نجس است.

5 - کم شدن دو سوم آب انگور:

مساله 166- جوش آمدن آب انگور که موجب حرمت آن می‎شود به دو صورت است:

الف - به وسیله آتش جوش آمده باشد، که در این صورت خوردنش حرام و بنابراحتیاط

ناوبری کتاب