صفحه ۴۱۸

بدون درخواست او داده است نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

مساله 2346- کسی که بر او حواله شده است می‎تواند با موافقت طلبکار او را به شخص ثالثی حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهکار باشد یا نه. شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار می‎تواند او را بر دیگری حواله دهد.

ناوبری کتاب