صفحه ۴۱۴

رهن گیرنده حق نداردبدون اجازه او از آن استفاده کند، همچنین هیچ یک از دو طرف حق فروش یا بخشش مال رهنی را بدون اجازه طرف دیگر ندارند، هرچند اگر یکی از ایشان آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگری رضایت دهد اشکال ندارد.

مساله 2322- رهن در دست رهن گیرنده امانت است، پس در صورت تلف شدن یا معیوب شدن چنانچه کوتاهی یازیاده روی نسبت به آن نکرده باشد ضامن نیست.

مساله 2323- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل ) خود مال گرو می‎باشد، همچنین است اگر بی اجازه بفروشد و بدهکار بعدا رضایت دهد.

مساله 2324- عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده - یعنی بدهکار - قابل به هم زدن نیست، ولی رهن گیرنده - یعنی طلبکار - می‎تواند آن را به هم بزند.

مساله 2325- رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی شود، و طلبکاری که نسبت به مال رهن حق داردچنانچه بمیرد این حق به ورثه اش منتقل می‎شود، و چنانچه رهن دهنده بمیرد مال رهن به ورثه او منتقل می‎شود، ولی همچنان در رهن می‎باشد.

مساله 2326- اگر رهن دهنده هنگام سررسید وام و پس از مطالبه طلبکار بدهی خود را نپردازد سه صورت دارد:

الف - در صورتی که طلبکار در فروش مال رهن از بدهکار وکالت داشته باشد، می‎تواند مال رهن را بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیه را به بدهکار بدهد.

ب - اگر وکالت نداشته باشد، باید از بدهکار اجازه بگیرد و پس از فروش طلب خود را بردارد و بقیه را به بدهکاربدهد.

ج - چنانچه از بدهکار وکالت ندارد و او هم اجازه نمی دهد یا اصلا دسترسی به او ندارد، باید برای فروش از حاکم شرع جامع الشرایط اجازه بگیرد، و اگر به حاکم شرع یا نماینده او دسترسی ندارد از عدول مومنین اجازه بگیرد.

مساله 2327- اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حق به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته وکالت او باقی است، و در صورتی که وکیل یاموکل بمیرد وکالت به هم می‎خورد.

مساله 2328- اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهیهایش باشد، شخص طلبکار نسبت به مال گرو بر دیگران مقدم است، ولی اگر در این صورت بدهکار بمیرد مقدم بودن شخص طلبکار نسبت به مال گرو محل اشکال است.

ناوبری کتاب