صفحه ۴۱

مساله 154- کسانی که با دست و زانو و یا با پای مصنوعی راه می‎روند، اگر کف دست، سر زانو نجس شود به وسیله راه رفتن پاک می‎شود، همچنین است ته عصا، چرخ یا کف پای مصنوعی آنان اتومبیل یا موتور سیکلت، نعل چهارپایان و مانند اینها. ولی درون کفش و آن اندازه از کف پا که به زمین نمی رسد به واسطه راه رفتن پاک نمی شود، و پاک شدن کف جوراب به وسیله راه رفتن محل اشکال است.

3 - آفتاب:

مساله 155- "آفتاب" زمین و ساختمان و چیزهایی مانند: در، پنجره و میخهایی را که در ، ساختمان به کار رفته و جزوساختمان به شمار می‎آید با شش شرط پاک می‎کند:

1 - چیز نجس به گونه ای تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد تر شود، پس اگر خشک باشد، باید آن را تر نمایند تاآفتاب خشک کند.

2 - پیش از تابیدن، عین نجاست از آن چیز برطرف شده باشد.

3 - چیزی مانند ابر یا پرده و یا جسم دیگری از تابیدن مستقیم خورشید به چیز نجس جلوگیری نکند، و اگر از پشت شیشه یا به وسیله آینه بتابد پاک شدن آن محل اشکال است. ولی اگر ابر به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند اشکال ندارد.

4 - آفتاب به تنهایی تری چیز نجس را خشک کند، و اگر مثلا آفتاب و باد، یا آفتاب با گرمای دیگر آن تری را خشک کنندپاک نمی شود، ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرده اشکال ندارد.

5 - آفتاب مقداری از بنا یا ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته یک مرتبه خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین وساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و در روز دیگر زیر آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می‎شود و زیر آن نجس می‎ماند.

6 - بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می‎تابد و داخل آن، هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد، وگرنه قسمت داخل پاک نمی شود، هرچند در اثر تابش آفتاب خشک شود.

مساله 156- درخت و گیاه و میوه بر درخت نیز اگر نجس و تر باشد با تابش آفتاب پاک می‎شود، هرچند خوب است اجتناب شود.

مساله 157- اگر آفتاب به یک سوی دیوار نجس بتابد سوی دیگر آن پاک نمی شود، مگر اینکه دیوار به قدری نازک باشد که با تابش به یک سوی دیوار سمت دیگر آن هم خشک شود.

مساله 158- اگر بعد از آنکه آفتاب به زمین نجس تابید انسان شک کند که زمین

ناوبری کتاب