صفحه ۴۰۸

هرچند جاری شدن این حکم در پولهای کاغذی نظیر اسکناسها که به لحاظ قدرت خرید با آنها معامله می‎شود و معمولا در حال ترقی و تنزل فاحش می‎باشند محل اشکال است، و بنابراحتیاط لازم است دو طرف با یکدیگر مصالحه نمایند.

مساله 2285- اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال عین آن را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد، ولی واجب نیست بلکه می‎تواند عوض آن را بدهد.

مساله 2286- اگر قرض دهنده شرط کند که بدهکار مبلغی اضافه بر آنچه گرفته بدهد یا مقداری از جنس دیگر به آن اضافه کند یا کاری برای او انجام دهد و یا آن را با کیفیت خاصی که ارزش مالی دارد پس دهد ربا و حرام است، چه آن چیز با شمارش تعیین شود یا با وزن و امثال آن. ولی اگر قرض گیرنده به میل خود - بدون اینکه قرض دهنده شرط کند - بیشتر از مقدار قرض بپردازد اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

مساله 2287- اگر قرض دهنده بگوید: "این مبلغ را به تو قرض می‎دهم به شرط آنکه هنگام باز پرداخت فلان مبلغ راهم به دیگری ببخشی" باز هم ربا و حرام است، پس در حرمت ربا فرقی نمی کند که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگری.

مساله 2288- اگر قرض دهنده انجام کاری را که ارزش مالی ندارد شرط کند، مثل اینکه شرط کند بدهکار برای او یاپدر و مادر او دعا کند اشکال ندارد، ولی اگر مثلا شرط کند علاوه بر پرداخت بدهی یک سال نماز و روزه برای پدر یامادر او بجا آورد - چون برای این کار معمولا اجرت می‎گیرند - از مصادیق ربا محسوب می‎شود و حرام است.

مساله 2289- اگر شرط کنند بدهکار کمتر از مبلغ بدهی را پرداخت کند یا چیزی به نفع بدهکار بر عهده طلبکار باشداشکال ندارد.

مساله 2290- بدهی مدت دار را می‎توان با رضایت دو طرف و با کم کردن مقداری از آن زودتر پرداخت نمود.

مساله 2291- بدهی بدون مدت را نمی توان با افزودن چیزی بر آن مدت دار نمود، همچنین مدت بدهی مدت دار رانمی توان با افزودن چیزی بر آن بیشتر نمود.

مساله 2292- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و شرط ربایی که انجام گرفته فاسد است و کسی که قرض گرفته مقدار زیاده ای را که شرط شده است بدهکار نیست، هرچند در صورتی که هر دو قصد قرض کرده و ربا را به طورضمنی شرط کرده باشند بنابر اقوی اصل قرض صحیح می‎باشد، و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن می‎شود ومی تواند در آن تصرف کند، ولی اگر قرض را مقید به ربا کرده باشند صحت اصل قرض نیز محل اشکال خواهد بود.

ناوبری کتاب