صفحه ۴۰۵

مساله 2266- اگر وکیل با اجازه موکل فرد دیگری را از طرف او وکیل کند وکیل نمی تواند او را برکنار نماید، و اگر وکیل اول بمیرد یا برکنار شود وکالت وکیل دوم باطل نمی شود. ولی اگر وکیل با اجازه موکل فرد دیگری را از طرف خودش وکیل کند، هم موکل و هم وکیل اول می‎توانند وکیل دوم را برکنار نمایند، و اگر وکیل اول بمیرد یا برکنار شود وکالت وکیل دوم باطل می‎شود.

مساله 2267- اگر شخصی چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند یکی از سه صورت را دارد:

الف - اگر به آنها اجازه دهد که هرکدام به تنهایی در آن کار اقدام کند، هرکدام از آنان می‎تواند آن کار را انجام دهد، وچنانچه یکی از آنان بمیرد یا برکنار شود وکالت دیگران باطل نمی شود.

ب - اگر به آنان گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند، و چنانچه یکی از آنان بمیرد یا برکنارشود وکالت دیگران هم باطل می‎شود.

ج - اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند و از ظاهر حرف او هم مشخص نباشد، در این صورت نیزنمی توانند به تنهایی اقدام کنند.

مساله 2268- هرگاه وکیل یا موکل بمیرد یا دیوانه همیشگی شود وکالت باطل می‎شود، و اگر گاهی دیوانه یا بیهوش شود بنابراحتیاط نباید به معامله ای که وکیل انجام می‎دهد ترتیب اثر دهند.

مساله 2269- اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده یا موضوع و مورد وکالت از بین برود وکالت باطل می‎شود.

مساله 2270- اگر موکل برای کاری که وکیل انجام می‎دهد چیزی قرار دهد، پس از انجام آن کار باید به قرار خود عمل نماید.

مساله 2271- اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند یا در غیر آن مقداری که به او اجازه داده اند تصرف کند و اموال تلف شود ضامن است و باید جبران نماید، ولی اگر کوتاهی نکند و در غیر از مقداری که اجازه دارد تصرف نکند و به طور اتفاق آن مال از بین برود ضامن نیست.

مساله 2272- اگر دو نفر در اصل وکالت اختلاف پیدا کنند، ادعای کسی که منکر آن است با قسم مقدم می‎باشد، واگر در ضایع شدن مال مورد وکالت یا در کوتاهی وکیل در حفظ آن اختلاف نمایند، ادعای وکیل با قسم مقدم است.

ناوبری کتاب